Fällande dom mot tidigare anställd hos RFSL Stockholm

RFSL

Den 21 april meddelades en fällande dom, med påföljden fängelse fyra år, mot en före detta anställd vid RFSL Stockholm.
RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios kommenterar:
- Det viktigaste är att de som har blivit utsatta för dessa övergrepp nu får upprättelse. Vi i RFSL har ett stort arbete framöver för att se till att det här inte kan ske igen.

Bakgrund

Mycket allvarliga anklagelser om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkom 2019 och 2020 gällande en dåvarande anställd hos RFSL Stockholm. När en första anklagelse kom in 2019 startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholms dåvarande ledning ansåg inte att den interna utredningen gav tillräckligt stöd för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren. Senare har RFSL Stockholm konstaterat att den interna utredningen och åtgärderna var otillräckliga.

RFSL Stockholms dåvarande ledning ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan bland annat på grund av att hen var papperslös. Frågan om detta var en korrekt hantering kommer att utredas av RFSL och riktlinjer kommer att förtydligas.

När RFSL Stockholm fick mer information 2020 och offret var redo att gå vidare med en polisanmälan startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret att göra en polisanmälan.

Medarbetaren stängdes av under tiden den externa utredningen pågick. Efter att utredningens rapport lämnats till ledningen valde RFSL Stockholm att omgående avskeda medarbetaren. Hela utredningen lämnades över till polis för att vara till hjälp i fortsatt brottsutredning.

Den 10 mars 2021 väcktes åtal. Åklagaren ansåg att männen har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta, menade åklagaren, var kärnfrågan vid tingsrättens prövning. Den 23 mars inleddes rättegången mot den åtalade som nekade till brott och hävdade samtycke. Samma vecka framkom uppgifter om att det påbörjats en polisutredning som rör ytterligare sex offer.

RFSL och RFSL Stockholm har välkomnat rättsprocessen och vill att de som utsatts för sexuella övergrepp får upprättelse. Ingen förövare ska kunna utnyttja RFSL:s verksamheter för att förgripa sig på personer i en utsatt position.

RFSL och RFSL Stockholm fortsätter att se över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. Alla verksamheter inom RFSL måste vara säkra och hela tiden utvecklas och kvalitetssäkras i ett systematiskt arbete. RFSL har ett viktigt arbete framför sig med att stärka och återupprätta förtroende och fortsätta att utveckla både förbundets och RFSL:s avdelningars kontroll, rutiner, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter.

RFSL och RFSL Stockholm tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en förening som står på en värdegrund som innebär att vi ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om någon ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras.

RFSL har en extern visselblåsartjänst samt en handlingsplan, läs i detalj här.

Så är RFSL organiserat

RFSL är ett nationellt förbund med 36 självständiga avdelningar. Varje avdelning är en egen juridisk organisation, styrelsen i avdelningen är arbetsgivare över sina anställda och avdelningen har ett eget ansvar över att bedriva verksamhet i enlighet med RFSL:s stadgar, principprogram och riktlinjer. Varje avdelning håller årsmöte varje år på våren där de väljer den egna styrelsen för avdelningen. Avdelningarna skickar ombud till förbundets kongress vartannat år för att rösta fram förbundets styrelse. Förbundsstyrelsen har till sin hjälp ett kansli.

RFSL:s rutiner idag

RFSL har etablerade visselblåsarrutiner samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring.

RFSL:s Whistleblower-policy

Uppförandekod för förtroendevalda

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier