Tidigare anställd i RFSL-avdelning avskedad

RFSL

Under 2020 avskedade RFSL Stockholm en av sina anställda. Detta efter att mycket allvarliga anklagelser mot personen om övergrepp, bland annat om våldtäkt, framförts. RFSL Stockholms styrelse tillsatte först en extern utredning, som leddes av en expert vid säkerhetsföretaget 2Secure AB. Medarbetaren stängdes av under tiden utredningen pågick. Efter att 2Secures rapport avlämnats till styrelsen fattades beslut om att omgående avskeda medarbetaren. Det är nu känt att åtal med all sannolikhet kommer att väckas, för bland annat våldtäkt, mot den före detta medarbetaren.

RFSL Stockholm har sedan anklagelserna kom till avdelningens kännedom hjälpt flera av de drabbade med samtalsstöd och stöttat dem i deras respektive polisanmälan. RFSl Stockholm välkomnar att polis och åklagare tagit brottsutredningen vidare och personer från avdelningen har bistått på de sätt man kunnat för att underlätta brottsutredningen.

RFSL Stockholm känner sig lurade av den tidigare anställde och är förkrossade över vad som hänt. Det råder inget tvivel om att medlemmar skadats av en medarbetare vars arbete skulle gå ut på att stötta dem. Handlingarna är oförlåtliga och ett hårt slag mot det som RFSL och RFSL Stockholm står för. RFSL Stockholm bedömer att man givetvis aldrig kan säga att föreningen gjort tillräckligt när detta kunnat ske och man utvärderar vad som i fortsättningen kan göras annorlunda. RFSL ser för närvarande över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. All verksamhet ska ske i säkra rum.

RFSL tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en organisation med en tydlig värdegrund som innebär att RFSL ska  skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras.

RFSL har en extern visselblåsartjänst samt en handlingsplan, läs i detalj här.

 

Frågor och svar om fallet

 

Hur ser ni på det här?
Vi är förtvivlade. Det som har hänt är fruktansvärt och oacceptabelt. Det handlar om en förövare som hade i uppgift att hjälpa utsatta personer som söker sig till RFSL. RFSL fördömer kraftigt alla former av sexuella övergrepp. RFSL Stockholm har avskedat medarbetaren och ärendet överlämnades till polisen. Vi har verksamhet för de allra mest utsatta. Papperslösa nyanlända som inte kan vara öppna. Det som har hänt är svårt att beskriva med ord, det drabbar allra mest de som behöver stöd och det skadar vår organisation. Vi behöver arbeta hårt nu för att stötta alla som behöver och återvinna förtroende.”

Hur kunde detta ske?
Vi är bestörta och förkrossade över att det här har kunnat ske. Det finns tyvärr inget enkelt svar och det är många som känner sig lurade av förövaren. När detta fruktansvärda hänt måste RFSL Stockholm såklart ifrågasätta hur rutiner och riktlinjer fungerar och har därför påbörjat en översyn och gjort förändringar. RFSL Stockholm har till exempel lyft fram tydligare kontaktvägar och kommunikation kring visselblåsarpolicy, men måste givetvis fortsätta göra mer. Den före detta medarbetaren är avskedad.

Varför har ni inte agerat snabbare?
RFSL Stockholm måste självklart vara självkritiska till hur det här har hanterats och se över vad som kunnat göras annorlunda. RFSL Stockholm är väldigt ledsna att hanteringen kan uppfattas som långsam. När en första anklagelse kom in startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholm ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. Den interna utredningen gav tyvärr inte tillräckligt underlag för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren då eller en bild av den omfattning av övergrepp som kommit fram senare. Däremot inleddes ett arbete med att se över och uppdatera interna riktlinjer för att förstärka det förebyggande arbetet. När RFSL Stockholm fick mer information och offret var berett att gå vidare med polisanmälan så startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret göra en polisanmälan på sina villkor. Under den externa utredningen stängdes den före detta medarbetaren av och när utredningen var klar så avskedades medarbetaren. Medlemsgrupper, medlemmar och personal informerades om och uppmanades att medverka i den externa utredningen. Den externa utredningen överlämnades till polis för att vara till hjälp i brottsutredningen.

Vilka konkreta åtgärder vidtog ni?
När en första anklagelse kom in startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholm ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. Den interna utredningen gav tyvärr inte tillräckligt underlag för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren då, eller en bild av den omfattning av övergrepp som kommit fram senare. Däremot inleddes ett arbete med att se över och uppdatera interna riktlinjer för att förstärka det förebyggande arbetet. När RFSL Stockholm fick mer information och offret var berett att gå vidare med polisanmälan så startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret göra en polisanmälan på sina villkor. Den externa utredningen skulle också gå till botten med vad som hänt utifrån sin expertis och ta fram underlag för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren. Under den externa utredningen stängdes den för detta medarbetaren av och när utredningen var klar så avskedades medarbetaren. Medlemsgrupper, medlemmar och personal informerades om och uppmanades att medverka i den externa utredningen. Den externa utredningen överlämnades till polis för att vara till hjälp i brottsutredningen.

Hur har ni stöttat offren?
RFSL Stockholm har erbjudit offren hjälp att göra polisanmälan på egna villkor med hjälp av en extern utredare. RFSL Stockholm har också erbjudit professionellt samtalsstöd utanför föreningen. Ett väldigt viktig stöd till offren har RFSL Newcomers kunnat vara med volontärer och andra personer i samma livssituation. Det går självklart aldrig att säga att RFSL Stockholm gjort tillräckligt när en förövare funnits i organisationen och RFSL Stockholm måste fortsätta se över riktlinjer och rutiner och erbjuda det bästa möjliga stödet.

Var kan man vända sig för stöd?
Den som har frågor, information eller vill ha stöd kan vända sig till RFSL på forbund@rfsl.se. Personer som är i behov av stöd och vill vara anonyma kan höra av sig till RFSL:s Stödmottagning på stod@rfsl.se eller 020 – 34 13 16, som också kan hänvisa till andra stödverksamheter utanför RFSL.

Vill ni ta del av fler berättelser?
Den som har viktig information för oss att ta del av är viktig för att vi ska kunna fortsätta ge stöd till utsatta hbtqi-personer och fortsätta förbättra vår organisation. Hör av dig till forbund@rfsl.se .

Hur har ni informerat om det här?
När den externa utredningen skulle börja hade RFSL Stockholm informationsmöte, tog fram informationsmaterial till medlemmar i lokalerna, gjorde medlemsutskick och hade information på RFSL Stockholms hemsida (under februari/mars 2020). Medlemsgrupper, medlemmar och personal uppmanades att medverka i den externa utredningen. När utredningen avslutats så informerade RFSL Stockholm om detta i medlemsutskick och på hemsida (Juni, 2020). RFSL Stockholm är ledsna att det finns de som tycker att det varit för lite information och måste vara självkritiska till vad som kan göras bättre.

Hur kommer det sig att polisanmälan dröjt?

RFSL Stockholm uppmanade offret att göra en polisanmälan men hen ville vid det tillfället inte göra en sådan på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. En anmälan kan alltid göras ändå. Polisen måste upprätta ett ärende om anmälan görs av någon. Men ärendet läggs så småningom ner om personen som kontaktar polisen inte delger något som går att gå vidare med det vill säga. bevis. Den som anmäler ska kunna identifiera sig själv (som vittne/offer/förövare) och ha upplevt (hört/sett/utsatts för) något som är brottsligt. 

Kortfattat kan polisanmälan inte förväntas ge resultat om ovanstående kriterier inte uppfylls. Däremot kan en organisation alltid stötta offer eller vittnen till att anmäla brott så att en anmälan kan göras effektivt och utifrån bevis. När anklagelser kom in startade RFSL Stockholm en intern utredning för att som arbetsgivare kunna ta till eventuella åtgärder gentemot den anställde. När RFSL Stockholm fick mer information och offret var berett att gå vidare med polisanmälan så startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret göra en polisanmälan på sina villkor.

Varför valde ni att ta in en extern firma istället för att gå direkt till polisen? 
RFSL Stockholm gav i uppdrag till en extern utredare med särskild expertis att hjälpa offren att göra en polisanmälan på sina villkor och att samtidigt gå till botten med vad som hänt för att ta fram underlag för arbetsrättsliga åtgärder. Medlemsgrupper, medlemmar och personal informerades och uppmanades att medverka i den externa utredningen. Den före detta medarbetaren togs ur tjänst under utredningen och avskedades när den var klar. Allt utredningsmaterial är överlämnat till polis för att vara till hjälp i brottsutredning.

RFSL Stockholm är väldigt ledsna att det finns de som uppfattar valet att inte göra en polisanmälan från RFSL Stockholms sida som att RFSL Stockholm inte skulle vilja se en polisanmälan. RFSL Stockholm ville hjälpa offren att göra anmälan på sina egna villkor.

Har ni ersatt arbetsrollen?
Nej, RFSL Stockholm har inte ersatt den avskedade medarbetarens roll. RFSL Stockholm anser att andra verksamheter är till bättre stöd för målgruppen i nuläget.

Var offren minderåriga? 
Den externa utredningen indikerar inte att det skulle ha förekommit några minderåriga bland offren.

Varför kommer en åtgärdsplan nu?
Vi påbörjade åtgärder 2020 samtidigt som oron nu och respons vi har fått gör att vi presenterar en samlad handlingsplan, accelererar arbetet och lagt till nya åtgärder. Först behövdes de omedelbara åtgärderna kring utredning, polisanmälan och avsked, sedan påbörjades ett proaktivt arbete. Vi är självkritiska till att inte ha informerat mer om det pågående arbetet i tidigt skede både internt i vår organisation och för andra.

Vi påbörjade bl.a. en översyn av regler och styrdokument förra året, för att bl a se var vi kan göra förbättringar säkerhetspolicys, uppförandekoder, krishantering, avdelningsresurser med mera. Det är ett pågående arbete som behöver vara systematiskt över tid och handlar inte bara om regler utan även om rutiner, efterlevnad, kunskap och kultur.

Vad har ni för rutiner idag?
Vi har etablerade visselblåsarrutiner samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring både i RFSL Stockholm och inom RFSL generellt.

RFSL:s Whistleblower-policy

Uppförandekod för förtroendevalda

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

För oss är det viktigt att alltid kunna erbjuda ett tryggt sammanhang, särskilt eftersom RFSL Stockholm arbetar för och med en utsatt målgrupp. Detta har vi misslyckats med och det är helt oacceptabelt. Vi ser över organisation, rutiner och riktlinjer.

Information om fallet finns också på RFSL Stockholms hemsida.