Information om system för visselblåsning och handlingsplan

RFSL

RFSL förstärker sina visselblåsningsrutiner genom en extern visselblåsarfunktion. Detta i form av en extern mottagnings- och utredningsfunktion som hanteras av Grey Advokatbyrå AB. Detta är en del av pågående åtgärder för att säkerställa att RFSL upplevs som en trygg och säker miljö för stödsökande, medlemmar, volontärer, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners och alla andra som besöker oss.

Den som har misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer aktiva inom RFSL kan göra en anmälan. Anmälan till Grey Advokatbyrå AB ska göras om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Den som vill vara anonym kan antingen välja att inte lämna några uppgifter som avslöjar identitet till den externa mottagningsfunktionen eller uttryckligen ange att man vill vara anonym.

Att visselblåsa innebär att anmäla allvarliga fel i föreningen som kan skada medlemmar, personal, förtroendevalda och/eller föreningen. Det kan till exempel röra sig om:
– olagligt agerande,
– allvarligt missbruk av makt eller förtroendeställning,
– diskriminering, sexuella trakasserier och andra former av trakasserier,
– felaktig redovisning eller revisionspraxis,
– agerande som kan orsaka skada på person eller egendom, eller
– mutor eller utpressning.

Att tänka på inför anmälan

 • Tänk på att skriva information så detaljerat och korrekt som möjligt.
 • Vem/vilka inom RFSL berörs av din anmälan?
 • Vem/vilka misstänks ha begått lagöverträdelser eller andra allvarliga oegentligheter som rör RFSL och som din anmälan avser?
 • När skedde händelsen/lagöverträdelsen som du vill anmäla?
 • Beskriv närmare den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror):

Har du andra relevanta kommentarer till den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser?

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till en intern utredningsgrupp inom RFSL med rekommendation om fortsatt hantering eller avskrivning. RFSL får statistik och en samlad bild av inkomna anmälningar och föreningens revisorer har insyn i hanteringen.

Anmälan ska göras till Grey advokatbyrå. Använd kontaktuppgifterna nedan:

Telefon: 070-792 04 24

Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

E-post: info@greyadvokat.se

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm

 

Handlingsplan för säkerhet och kvalitet inom RFSL

Medlemmar, stödsökande, medarbetare, samarbetspartners, besökare och deltagare i våra verksamheter ska kunna lita på att RFSL har rutiner och förhållningssätt för säkerhet och hög kvalitet i verksamheten. I synnerhet handlar det om att den som söker stöd och befinner sig i en utsatt situation ska kunna lita på att få rätt stöd på ett säkert sätt. Det handlar inte bara om regler utan om kultur och ett systematiskt arbete över tid.

En del åtgärder påbörjades 2020 och intensifieras 2021. Åtgärder tillkommer under 2021 och kommer att läggas till utifrån nya lärdomar och nuvarande situation.

Åtgärder

 1. Genomgång av befintliga styrdokument och rutiner på nationell nivå (påbörjat)
 2. Genomgång av stöd i styrdokument och rutiner från förbund till avdelningar (påbörjat)
 3. Genomgång av styrdokument och rutiner i avdelningar för ökad samstämmighet inom hela RFSL (påbörjat)
 4. Utvärdering av förbundsgemensamma regler kring visselblåsning, medlemsnätverk och RFSL Newcomers (påbörjat)
 5. Förbättrad information om visselblåsning och klagomålshantering (påbörjat)
 6. Ta in extern expertis vid hantering av visselblåsning (påbörjat)
 7. Utvärdera hantering av tidigare visselblåsningar, klagomål och incidenter (påbörjat)
 8. Se över stöd till visselblåsare (påbörjat)
 9. Samtalsträffar och seminarier om tystnadskultur, samtycke och utsatthet inom RFSL och hbtqi-rörelsen (påbörjat)
 10. Utvecklade och samstämmiga rutiner vid arbete med särskilt utsatta hbtqi-personer inom hela RFSL (påbörjat)
 11. Gemensamma riktlinjer för risk- och säkerhetsanalys för projektverksamheter och utvärdera om och hur projekt kan genomföras säkert. (påbörjat)
 12. Förbättrad samordning och kommunikation mellan förbund, avdelningar och Newcomers-grupper (påbörjat)
 13. Säkerställa att uppförandekoder är uppdaterade och används vid interna utbildningar (påbörjat)
 14. Gemensamma krav på volontärsutbildning i hela RFSL (påbörjat)
 15. Utbildning om uppdaterade styrdokument, rutiner och om värderingar (ska påbörjas)
 16. Utvecklade säkerhetsrutiner och riktlinjer för hantering av interna och externa risker (påbörjat)
 17. Utvecklade rutiner för krishantering på nationell och lokal nivå (påbörjat)
 18. Stärkt stöd i arbetsgivarfrågor inom hela RFSL (påbörjat)
 19. Stärkt arbete med verksamhetsrevision inom hela RFSL (ska påbörjas)
 20. Ta in extern expertis för säkerhetsbedömningar (påbörjat)
 21. Utvecklade och samstämmiga kvalitetsundersökningar i förbund och avdelningar (ska påbörjas)
 22. Förbättrad medlemskommunikation (påbörjat)
 23. Förtydligande av ansvarsfördelning inom RFSL och stadgeöversyn (påbörjat)
 24. Stärka intern policy, kompetens, kapacitet och rutiner för hantering av sexualbrott (påbörjat)
 25. Informera intressenter om handlingsplanens framsteg (påbörjat)