Resurser bemötande

Väl mött!RFSL

Att skriva normkritiskt
Författare och utgivare: RFSL
År: 2017
Tema: Skriva hbtq-inkluderande och normkritiskt.
Innehåll: Det normkritiska perspektivet är viktigt för att alla läsare som du vill nå ska känna sig inkluderade och tilltalade. Här får du tips på hur du kan skriva inkluderande.

Begreppordlista
Författare och utgivare: RFSL
År: 2017
Tema: Hbtq-begrepp.
Innehåll: En ordlista med hbtq-begrepp som könsidentitet och sexualitet.

Normkritik
Författare och utgivare: RFSL
År: 2017
Tema: Tänk normkritiskt för att skapa mer jämlikhet i samhället.
Innehåll: Tips hur man kan arbeta normkritiskt.

Bristande förtroende för samhällets stöd
Författare och utgivare: Brottsofferjouren, RFSL
År: 2017
Tema: Hbtq-personers förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.
Innehåll: RFSL publicerar resultat från sex nationella undersökningar mellan 2008-2015 som visar hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser vad gäller bemötande, samt vart man vänder sig vid olika typer av våld, hot och trakasserier.

Förtroende att stärka (pdf, öppnas i nytt fönster)
Författare och utgivare: RFSL
År: 2017
Tema: Lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.
Innehåll: En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier. Hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp.

Bra bemött?
Författare och utgivare: RFSL Ungdom
År: 2014
Tema: Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka ungdomsmottagningen.
Innehåll: Rapporten bygger på 167 unga hbtq-personers upplevelse och erfarenhet av att besöka ungdomsmottagningar. Rapporten behandlar synliggörande, kompetens och bemötande vad gäller hbtq-frågor.

”Vi ringer om det är nåt” (pdf, 2,5 mb, nytt fönster)
Författare: Carolina Orre
Utgivare: RFSL
År: 2014
Tema: Bemötande och vård av hbtq-personer
Innehåll: I denna rapport undersöks hbtq-kompetensen och bemötande på några mottagningar i landet där det utförs hiv- och sti-prevention genom testning.

Assisterad befruktning  –Ja men var? (pdf, 137 kb, nytt fönster)
Författare: Anna Galin, Annelie Huczkowski, Lars Jonsson
Utgivare: RFSL
År: 2013
Tema: Assisterad befruktning inom svensk sjukvård
Innehåll: Detta är en lägesrapport från augusti 2013 som bygger vidare på rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning. Den beskriver hur tillgången till och villkoren för assisterad befruktning ser ut inom svensk sjukvård.

Hbtq och idrott. Ungdomars erfarenheter och villkor inom svensk idrott (pdf, 1,6 mb, nytt fönster)
Författare: Frida Darj, Mathilda Piehl, Fia Hjelte
Utgivare: Riksidrotts Förbundet
FoU-rapport 2013:1 Utförd av RFSL och RFSL Ungdom
År: 2013
Tema: Hbtq och idrott
Innehåll: En rapport om hbtq-ungdomars villkor och erfarenheter inom svensk idrott. Studien utgår från ett rättighetsperspektiv och från en queer förståelse av kön, sexualitet och makt. Den är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer med 25 hbtq-ungdomar och 15 berättelser från hbtq-ungdomar som själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande.

Misstro. Om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinsatser och vad som behöver förändras (pdf, 1,5 mb, nytt fönster)
Författare: Christian Antoni Möllerop, Mikael Björk Blomqvist, Sofia Kuno, Niclas Sandin, Kina Sjöström
Utgivare: RFSL
År: 2013
Tema: Våld mot hbtq-personer
Innehåll: Undersökningen visar att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer. Författarna tar upp olika åtgärder som bör vidtas för att förstärka arbetet inom området hatbrott och våld mot hbtq-personer och minska misstron mot viktiga samhällsinstanser bland hbtq-personer.

Hur mycket värt är allas lika värde? Hbtq-certifiera er verksamhet med RFSL
Författare och utgivare: RFSL
År: 2017
Tema: Hbtq-certifiering och utbildningar
Innehåll: Information om RFSL:s hbtq-certifieringar och hur det fungerar i praktiken.

Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (beställs från RFSL Ungdom)
Författare:
Första upplagan: Jorun Kugelberg, Ulrika Westerlund, Mika Nielsen
Andra upplagan: Ombearbetning, Frida Darj, Hedvig Nathorst-Böös
Tredje upplagan: Ombearbetning, Carl Åkerlund
Utgivare: Forum för levande historia och RFSL Ungdom
År:2011
Tema: Heteronormen
Innehåll: Bryt! är ett metodmaterial som fokuserar på normer i stället för de som bryter mot normerna. Frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen är viktiga.

Det är vår tur nu! Att vara trans i en tvåkönsvärld (beställs från Transit)
Författare: Veronica Berg, Edward Summanen, Adrian Repka
År: 2011
Utgivare: RFSL Stockholm
Tema: Unga och trans
Innehåll: Boken handlar om unga personers tankar och erfarenheter av att vara transperson på flera olika sätt och om situationer som du ofta kan ställas inför som ung och trans. Syftet med boken är att belysa de normer som finns kring kön och som styr vårt samhälle, heteronormen och tvåkönsnormen.

En bättre familjepolitik – lika rätt till assisterad befruktning. En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård (pdf, 200 kb, nytt fönster)
Författare: Lars Jonsson, Anna Carlsson, Cecilia Haglund, Kerstin Axelsson
Utgivare: RFSL Stockholm och RFSL
År: 2011
Tema: Assisterad befruktning inom svensk sjukvård
Innehåll: Rapporten belyser brister i regelverket kring assisterad befruktning. RFSL klargör vilka krav på förändringar som ställs för att assisterad befruktning ska kunna erbjudas alla kvinnor på ett likvärdigt sätt.

Kompassen. Ett metodmaterial för identitetsstärkande och riskförebyggande arbete med HBT-ungdomarbeställs från hbtkompassen.se
Författare: Katarina Stenkvist, Lotta Vilde Wahl
Utgivare: RFSL Stockholm
Kompassen är skapad av RFSL Stockholm med stöd av Arvsfonden och Smittskyddsinstitutet. Film av Tjockishjärta Film.
År: 2011
Tema: Metodmaterial
Innehåll: Kompassen är ett metodmaterial för gruppsamtal, för att förebygga hiv bland unga hbt-personer. Målet är att det ska leda till minskat riskbeteende och ökad självkänsla hos deltagarna. 

Öppna verksamheten! Om hbt, normer och inkludering i öppen fritidsverksamhet (pdf, 2 mb, nytt fönster)
Författare: RFSL Ungdom, Cecilia Birgerson Nordling, Ungdomsstyrelsen
Utgivare: Ungdomsstyrelsen
År: 2011
Tema: Normer och fritidsverksamheter
Innehåll: Materialet riktar sig till personer som arbetar med unga i fritidsverksamheter. Det handlar om normer som begränsar både ungas och äldres agerande. I materialet finns övningar kring normer och praktiska tips på hur man kan arbeta för att öppna sin verksamhet.

Att tolka hbt. Konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk (pdf, 784 kb, nytt fönster)
Författare: Carlos Diaz (projektledare), Malinda Flodman (red.)
Utgivare: RFSL. Projektet finansierades av Europeiska unionen, Europeiska flyktingfonden.
År: 2010
Tema: Hbt-perspektiv och tolkar
Innehåll: Matrialet är till för dig som arbetar som tolk. Det omfattar en genomgång av de uttgångspunkter som ligger till grund för projektet, Att tolka hbt, och innehåller konkreta tips för att inkludera hbt-perspektivet i ditt dagliga arbete som tolk. I slutet av matrialet presenteras en ord- och begreppslista samt relevanta länktips.

Att göra synligt. Om unga transpersoner och bra bemötande (beställs från RFSL Ungdom)
Författare: Hedvig Nathorst-Böös och Eddie Summanen
Utgivare: RFSL Ungdom. Broschyren är en del av
RFSL Ungdoms projekt Transformering som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.
År: 2009
Tema: Transpersoner och bemötande
Innehåll: Broschyren riktar sig till personal inom vård och skola och handlar om vad det innebär att vara transperson och vad som är viktigt att tänka på för att kunna ge ett bra bemötande och stöd.

Debattartiklar

 Ska vi vänta tio år till på en jämlik föräldrabalk?
Författare: Frida Sandegård och Anna Nordqvist
År: 2017-03-10
Tema: Familjebildning och föräldrabalken
Innehåll: Den nuvarande föräldrabalken är från 1950 och speglar inte mångfalden av dagens familjebildningar. Onödigt långa och omständliga processer tvingar föräldrar att adoptera sina egna barn. RFSL väntar fortfarande på att regeringen ska ta initiativ i frågan om en könsneutral föräldrapresumtion.

Transpersoners liv kan förbättras radikalt
Författare: Frank Berglund, Frida Sandegård och Mire Åsell
År: 2016-11-18
Tema: Transpersoners hälsa och mänskliga rättigheter
Innehåll: Transpersoner är fortfarande i hög grad utsatta av hot och våld och mörkertalen är stora. Förbättringen av livsvillkor i Sverige ser inte ut att gå tillräckligt fort och den psykiska ohälsan är stor.

Omänsklig vårdkö för transpersoner
Författare: Frank Berglund, Cecilia Dhejne, Frida Sandegård och Stefan Aver.
År: 2016-09-22
Tema: Vården, könsdysfori och transpersoners hälsa.
Innehåll: De transpersoner som önskar vård vittnar om att brist på vård och lång väntetid är central orsak till den psykiska ohälsan. Väntetider idag från att du väljer söka vård till första mötet är 6-14 månader. Att stå i en vårdkö med oklar tidtabell är näst intill omänskligt.

Transpersoners hälsa kan inte vänta längre
Författare: Frida Sandegård
År: 2016-07-25
Tema: Vården, transpersoners hälsa och livsvillkor
Innehåll: Transpersoner vittnar om otillgänglig vård, brist i bemötande. Regeringen måste börja satsa på transpersoners hälsa och livsvillkor.

Lågt förtroende för samhällets stödinsatser leder till bristande stöd
Författare: Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop
År: 2015-12-09
Tema: hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser
Innehåll: Undersökningen visar att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande av hbtq-personer.

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering
Författare: RFSL och RFSL Ungdom. Distribution: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
År: 2015
Tema: hbtq, normkritik, inkludering, hälsa, praktiskt förändringsarbete i skolmiljön.
Innehåll: Öppna skolan! Är ett stödmaterial framtaget särskilt för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar.

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner
Författare: Folkhälsomyndigheten
År: 2015
Tema: Transpersoners hälsa och livsvillkor
Innehåll: En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Rapporten beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige, utifrån en självselekterad, anonym, webbaserad enkätstudie med 800 respondenter.

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete
Författare: Socialstyrelsen
År: 2015
Tema: Hälsa, bemötande, könsdysfori
Innehåll: Info-broschyr om vad könsdysfori innebär och varför det är viktigt att remittera personen till den specialiserade vården och vad du kan göra för att ge personer med könsdysfori ett gott bemötande.

Ordlista
Författare: RFSL Ungdom
År: 2016
Tema: Ordlista och information om trans
Innehåll: Lista över viktiga begrepp och ord specifikt gällande trans.