Fällande dom fastställd mot f.d. anställd i RFSL Stockholm

RFSL

Den 16 juli meddelade Svea Hovrätt fällande dom i ett överklagat mål från tingsrätten mot en före detta anställd vid RFSL Stockholm. Mannen döms till fängelse i tre år och fyra månader för tre våldtäkter och två sexuella ofredanden.

– Vi beklagar att hovrättens dom är lindrigare än tingsrättens. Att två målsägande inte har bedömts varit i en särskilt utsatt situation är beklagligt. Det är viktigt att personer som har blivit utsatta för övergrepp får upprättelse och en fällande dom är ett avgörande steg i det. Inom RFSL har vi påbörjat ett omfattande arbete med säkerhet, rutiner, regler och utbildning, säger Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

Hovrättens dom skiljer sig från tingsrättens, som dömde mannen för fem våldtäkter medan hovrätten fastställer domen för tre fall av våldtäkt men frikänner i de två övriga fallen. Hovrätten menar inte, till skillnad från tingsrätten, att den situation som de drabbade männen, som alla var asylsökande, befann sig kan jämställas med en i lagens mening särskilt utsatt situation. Högsta domstolen har nekat begäran om prövning. I tre av fallen fastställs utom allt rimligt tvivel att den åtalade mannen gjort sig skyldig till våldtäkt.

–  Vi hade gärna sett att det även i hovrätten konstaterats att detta rörde sig om personer i en särskilt utsatt situation och vi tror på alla offer som berättat om övergrepp. För oss är det oerhört viktigt att vår verksamhet är trygg och professionell för alla som behöver den och vi arbetar hårt med att säkerställa att liknande händelser aldrig kan inträffa på RFSL Stockholm igen, säger Lovise Haj Brade, ordförande RFSL Stockholm

RFSL och RFSL Stockholm har välkomnat rättsprocessen och välkomnar att de som utsatts för sexuella övergrepp får upprättelse. RFSL och RFSL Stockholm tar avstånd från alla former av övergrepp. Om någon ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras. RFSL och RFSL Stockholm ser det som sitt ansvar att försöka se till att sexuella övergrepp aldrig ska kunna ske inom ramen för den verksamhet som bedrivs. Ingen förövare ska kunna utnyttja RFSL:s verksamheter för att förgripa sig på personer i en utsatt position.

Inom RFSL och RFSL Stockholm finns en process igång för att se över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. Alla verksamheter inom RFSL måste vara säkra och hela tiden utvecklas och kvalitetssäkras i ett systematiskt arbete. RFSL arbetar nu med att stärka och återupprätta sitt förtroende och fortsätta att utveckla både förbundets och RFSL:s avdelningars kontroll, rutiner, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter.

Se mer information om ärendet och om åtgärder här.