RFSL om förslag i statsbudgeten

RFSL

Efter att regeringen har presenterat sitt förslag till statsbudget för 2024 kan RFSL konstatera att det i budgeten finns både positiva och oroväckande signaler för civilsamhället och de frågor som RFSL driver.

– Arbetet mot diskriminering och rasism och för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter ligger fast
Den i sammanhanget mindre budgetpost i statsbudgeten, på cirka 240 miljoner, som går till insatser mot diskriminering och rasism och för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter ligger fast. Diskrimineringsombudsmannens anslag, liksom anslag till antidiskrimineringsbyråer (och även, på annan plats i budgeten, till Institutet för mänskliga rättigheter och till Jämställdhetsmyndigheten) kvarstår på samma nivå. Regeringen fortsätter att ge stöd till insatser mot rasism och främlingsfientlighet och för hbtqi-rättigheter. Budgeten på detta område har alltså inte förändrats med en ny regering.

– Anslagen till hiv-prevention och för likvärdig hälsa förstärks
Det anslag regeringen vill ge till hiv-preventiva insatser ökar med 25 miljoner 2024 till 150 miljoner. Därutöver görs en fortsatt satsning på insatser mot ofrivillig ensamhet i olika åldersgrupper, med 100 miljoner, vilket bl.a. kan komma hbtqi-gruppen till godo där problematik, särskilt bland äldre hbtqi-personer, kring ofrivillig ensamhet är omfattande.

– Folkbildningen drabbas hårt av neddragna anslag
Regeringen vill dra ner anslaget som går till folkbildning 2024 med 250 miljoner och året därpå med ytterligare 350 miljoner. Studieförbunden utgör en ryggrad i det svenska civilsamhället, särskilt på mindre orter, och RFSL är oroliga över hur denna neddragning kommer falla ut i minskad verksamhet inom studieförbunden, som samarbetar och samverkar runt om i landet med en lång rad civilsamhällesorganisationer, bl.a. med RFSL.

– Omläggningen av migrationspolitiken fortsätter
I budgeten ingår en fortsatt omläggning mot en strängare och mindre human migrationspolitik. Regeringen vill i realiteten ta bort möjligheten för asylsökande att skaffa boende utanför en flyktingförläggning, samt även göra det svårare för asylsökande att arbeta under asylprocessen. Detta genom att knyta dagersättningen till boende vid en förläggning. Samtidigt satsar man i budgeten på inrättande av särskilda mottagningscenter för asylsökande och på återvändandecenter. RFSL kan konstatera att man med dessa insatser kommer att försvåra för integration av nyanlända, tvärtemot den satsning på förbättrad integration som regeringen säger sig vilja åstadkomma. Den utredning som just nu ser över möjligheten att vidta fler åtgärder på förvaren, som visitationer och inspektioner av rum och tillhörigheter, leder sammantaget, med förslaget om mottagningscenter, till att asylsökandes livsvillkor kommer att likna ett frihetsberövande. Det vänder sig RFSL skarpt emot. Det är inte brottsligt att vara asylsökande.

Välkomna insatser för säkerhetshöjande åtgärder
Hbtqi-rörelsen och andra rörelser har fått ett försämrat säkerhetsläge i Sverige. Regeringen anslår nu mer medel för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund och andra organisationer. Den nya nivån på anslaget blir 74 miljoner kronor. Anslaget har varit viktigt men hittills enbart kunnat användas för punktinsatser. Det är välkommet att regeringen nu aviserar att inriktningen för anslaget kommer förändras. RFSL hoppas att det ska kunna användas bredare så att säkerheten för hbtqi-rörelsen kan höjas.

– Biståndspolitiken läggs om
Regeringen har aviserat att biståndspolitiken ska läggas om med fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet. Tematiskt ska fokus ligga på fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de mest utsatta, demokratibistånd till människorättsförsvarare och demokratikämpar, utökat och effektiviserat klimatbistånd samt kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Biståndspolitiken ska även fokuseras till att utgöra ett verktyg för att motverka migration och att öka återvändandet. Sverige har en viktig roll att spela i att stärka mänskliga rättigheter, och särskilt hbtqi-personers mänskliga rättigheter, i världen. RFSL ser risker med den nya inriktningen av biståndet och att antalet länder där Sverige bidrar ska bli färre. Det kan göra att arbetet för hbtqi-personers mänskliga rättigheter i världen prioriteras ned.