RFSL deltar i FN:s högnivåmöte om hiv/aids

RFSL

Den här veckan pågår ett högnivåmöte om hiv/aids i FN som RFSL deltar i. Cal Orre, samhällspolitiskt ansvarig, är RFSL:s representant under mötet.

Vad är ett högnivåmöte? 

– Det är ett möte inom FN. Det som pågår i veckan handlar om hiv/aids och betyder att världens ledare träffas för att komma överens om vägen framåt för att få ett slut på hivepidemin. De har bland annat antagit en politisk deklaration som världens länder skriver under på att de tänker följa de närmaste fem åren.

Vilken roll har RFSL?

– RFSL deltar officiellt i den svenska delegationen som expertorganisation. Vår roll är att vara rådgivare till den svenska regeringen. I vanliga fall, när mötet sker på plats i New York, kan civilsamhällesorganisationer  uttala sig under mötet, men i år är det utrymmet tyvärr begränsat då mötet sker online.

Vad har hänt under mötet? 

– I år var det flera länder som motsatte sig deklarationen och för första gången kunde den inte antas genom konsensusbeslut. Länderna som röstade för en försämring var Ryssland, Nicaragua, Syrien och Belarus, bland annat för att de inte vill erkänna att kriminalisering av t.ex. sex mot ersättning eller droganvändning står i vägen för hivpreventionen i världen. Tyvärr urvattnas deklarationen när det tillkommer skrivningar om att insatser ska ske utifrån varje lands kontext eftersom att länder som inte erkänner att man har några homosexuella män då kommer undan med att inte göra hivpreventiva insatser riktade till denna grupp. Samtidigt är deklarationen fortfarande ett viktigt dokument med många bra komponenter om mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.

Enligt målen i Agenda 2030 ska hivepidemin vara utrotad till 2030. Hur går det med det? 

– Det går tyvärr sådär med det. 38 miljoner av världens invånare lever med hiv idag, varav 12 miljoner inte har tillgång till hivmediciner. De senaste fem åren har utvecklingen gått åt fel håll, i 33 av världens länder har antalet hivinfektioner ökat och år 2020 fick 1,5 miljoner människor en hivdiagnos.

Vad behöver hända för att vi ska uppnå målet? 

– För att vi ska nå målet behövs ett ökat fokus på mänskliga rättigheter för personer som lever med hiv och personer som löper hög risk att få hiv. Resurserna för forskning, prevention och behandling behöver förstärkas och världens länder behöver prioritera insatser för grupper såsom män som har sex med män, transpersoner, personer som har sex mot ersättning, droganvändare och unga kvinnor. En mycket viktig komponent är att skapa icke-diskriminerande och väl fungerande sjukvårdssystem i utsatta länder.

Hur ser det ut i Sverige, vad behövs här? 

– Det finns väldigt stora behov i Sverige. Vi behöver jobba med stigma och diskriminering för personer som lever med hiv. Vi behöver bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Regionerna måste prioritera preventionsinsatser riktade till män som har sex med män, såsom förskrivning av PrEP (förebyggande behandling mot hiv), testning och kunskapshöjande insatser. Sverige har också kriminaliserande lagstiftning mot personer som använder droger och personer som lever med hiv, lagar som försvårar arbetet med hivprevention till dessa grupper. För att kunna åstadkomma ett långsiktigt arbete behövs ökade öronmärkta resurser för hivpreventionen både nationellt och regionalt.