Nytt projekt – Regnbågsfamiljer i väntan

RFSL

RFSL har, med finansiering från Arvsfonden, startat igång projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Projektet riktar sig till hbtq-personer som väntar barn och till graviditetsvården och pågår fram till 2021.

Hälsovård i samband med graviditet ska enligt lag vara jämlik, och graviditetshälsovården har ett föräldrastödjande uppdrag. Under graviditet ska alla blivande föräldrar, oavsett hur familjen ser ut, erbjudas stöd i föräldrablivandet. Målet för föräldrastödet inom graviditetshälsovården är att främja barns hälsa och utveckling och att stärka blivande föräldrar i sin föräldraroll, samt förbereda föräldrar inför en förlossning. Samtidigt visar studier att hbtq-personer har lägre tillit till hälso- och sjukvården än övriga befolkningen, bland annat på grund av erfarenheter av och rädslan för att inte få ett bra bemötande.

Under 2017 genomförde RFSL en enkätstudie som riktade sig till hbtq-personer i hela landet som är eller vill bli föräldrar. I enkäten ställdes frågor om behov av mötesplatser, stöd och information under graviditet och det första året som förälder. Totalt svarade 645 personer på enkäten.

– Resultatet visade på ett stort behov av inkluderande information och icke-normativt bemötande inom graviditetshälsovården, något som inte alltid ges i dagsläget. Det behovet ville vi möta, i nära samarbete med vården som ju har ansvaret att erbjuda stöd, säger Anna Nordqvist, projektledare inom det nystartade projektet.

Hösten 2017 genomförde även Sofia Klittmark och Matias Garzón, via Karolinska Institutet, en kvalitativ forskningsstudie där de intervjuade blivande och nyblivna hbtq-föräldrar om sina erfarenheter av den reproduktiva hälso- och sjukvården vid föräldrablivandet. Det var första gången som den bredare gruppen hbtq-föräldrar intervjuades i Sverige.

I studien framkom att de hbtq-personer som fått möjlighet att delta i hbtq-specifika föräldraförberedande kurser, upplevt dem som en mycket viktig plats att kunna bli bekräftade som föräldrar, få svar på frågor, få möjlighet att diskutera hbtq-specifika frågor samt knyta sociala kontakter. På motsvarande sätt hade de som deltagit i icke hbtq-specifika föräldrakurser med sig negativa upplevelser, där det varit svårt att både delta och ta till sig information om föräldraskap på grund av den heteronormativa utformningen av dessa kurser.

Studiens slutsats blev att det behövs utökad hbtq-kompetens inom den reproduktiva hälso- och sjukvården, och att hbtq-specifika föräldraförberedande kurser kan ses som en nyckelåtgärd för förbättrad hbtq-kompetens inom den reproduktiva hälso- och sjukvården.

Utifrån resultatet av dessa studier har nu RFSL fått finansiering från Arvsfonden för projektet Regnbågsfamiljer i väntan. Projektet är nationellt och kommer att pågå mellan 2019 och 2021, det vill säga i tre år.

– Det känns fantastiskt roligt att få sätta igång med det här projektet, eftersom det på sätt och vis blir ett direkt svar på vad de intervjuade hbtq-personerna i vår studie efterfrågade. De önskade ökad hbtq-kompetens och inkludering i den reproduktiva hälso- och sjukvården. Och nu har vi fått möjlighet att arbeta med just det! Det känns roligt när forskning kan omsättas i praktiken och leda till ett viktigt förbättringsarbete i vården, säger Sofia Klittmark, barnmorska inom projektet.

Under projekttiden kommer olika typer av barnmorskeledda föräldragrupper för hbtq-personer under graviditet att hållas. En normmedveten bok och ett antal normmedvetna filmer om att vänta barn och bli förälder samt ett bemötandematerial som riktar sig till barnmorskor kommer att tas fram. Inom projektet kommer också ett nationellt nätverk att byggas upp genom att samla lokala initiativ och grupper för regnbågsfamiljer som finns runt om i landet. Projektet sker i nära samarbete med aktörer inom graviditetshälsovården.