Färöarna uppmanas säkerställa hbtqi-rättigheter

RFSL

Åtta nordiska hbtqi-organisationer har samlats till ett gemensamt uttalande. Särskild uppmärksamhet riktas i uttalandet mot situationen i Färöarna, som uppmanas att bl.a. införa samma diskrimineringsskydd inom arbetslivet på grund av sexuell läggning och könsidentitet som gäller i övriga Norden.

I slutet av januari träffades en lång rad nordiska hbtqi-organisationer i Köpenhamn för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. I samband med detta höll även organisationerna ett möte med Nordiska ministerrådet. Åtta av de organisationer som deltog under mötet, däribland RFSL, samlades bakom ett gemensamt uttalande om situationen för hbtqi-personer i Norden. I uttalandet lyfts särskilt en oro över att Färöarna för närvarande släpar efter övriga Norden när det gäller familjerättigheter och diskrimineringsskydd på arbetsmarknaden. I Färöarna saknar, till skillnad från i resten av Norden, samkönade kvinnliga par tillgång till assisterad befruktning och det finns inget diskrimineringsskydd inom arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

De organisationer som står bakom uttalandet från mötet i Köpenhamn är RFSL, FPES (Sverige), FRI (Norge), LGBT+ Danmark (Danmark), LGBT Asylum Danmark (Danmark), LGBT Färöyar (Färöarna), Finnish Rainbow Families Association (Finland) och Samtökin 78 (Island).

Uttalandet lyder i sin helhet:

“Vi, åtta olika hbtqi-organisationer från de nordiska länderna, har mötts i Köpenhamn för att undersöka vägar för att stärka vårt samarbete och vår ömsesidiga solidaritet inom och utanför Norden.

Under mötet diskuterades en rad ämnen, såsom asylrätt, unga och äldre hbtqi-personers rättigheter, hatbrott, familjelagstiftning och hot från extremhögern. Vi står eniga bakom att det är av yttersta vikt att de nordiska länderna fortsätter att förbättra förhållandena för hbtqi-personer i sin lagstiftning och i samhället i stort.

Även om omfattande förbättringar har skett under de senaste årtiondena behöver vi vara medvetna om de utmaningar som hbtqi-personer i Norden möter i sitt vardagsliv. Särskilt rättigheterna för transpersoner och intersexpersoner behöver förbättras i hela regionen när det gäller tillgång till juridiskt erkännande och könsbekräftande vård baserad på självbestämmande och självidentifikation.

Deltagande organisationer vill också uttrycka en särskild oro över att Färöarna för närvarande inte lever upp till den standard för familjerättigheter och lagligt skydd på arbetsmarknaden som lagts fast inom Norden. Vi uppmanar med eftertryck regeringen i Färöarna att säkerställa lika rättigheter för alla hbtqi-personer och att vidta aktiva åtgärder för att säkerställa alla sina invånares säkerhet och välbefinnande.

Vi uppmanar alla regeringar i de nordiska länderna att vidta aktiva åtgärder för att förbättra situationen för hbtqi-personer i Norden och avlägsna de hinder för fri rörlighet som hbtqi-personer ställs inför idag inom regionen gällande juridiskt erkännande som familj och självbestämmande.”