Frågor och svar, vad händer nu?

Regeringen har meddelat att de betalar ut en ersättning till de personer som under könstillhörighetslagen tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013. Lagen som bestämmer hur stor ersättningen är och hur den ska betalas ut föreslås träda i kraft 1 maj 2018. Departementspromemorian, alltså utredarnas förslag om hur ersättningen ska betalas ut, går nu ut på remiss och synpunkter ska ha kommit in till Socialdepartementet i slutet av juni 2017. Här hittar du frågor och svar om vad som händer nu.

Hur mycket pengar handlar det om, hur och när?

Departementets utredning föreslår en summa på 225 000 kr och att den ska vara möjlig att söka från 1 maj 2018. Utredningen har bedömt att det ska inte krävas någon utredning eller undersökning utan alla som har papper på att de steriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 har rätt till ersättningen.

RFSL har tidigare framfört ett krav på 300 000 kr till JK och också meddelat utredningen i fråga att vi vid en eventuell skadeståndsprocess tänkt begära ett något högre skadeståndsbelopp med hänsyn tagen till svensk skadeståndspraxis och praxis från Europadomstolen. 225 000 kr är baserat på tidigare ersättningar på 175 000 kr som betalats ut till tvångssteriliserade grupper och uppräknat efter inflation.

Är det här bra och vad innebär det?

Svenska regeringen är först i världen med att betala ut ersättning till tvångssteriliserade transpersoner. Det är förstås en god nyhet och en anledning att fira en stor delseger men vår bedömning är att det föreslagna ersättningsbeloppet är lägre än det borde vara. Förslaget till ersättning innebär att staten och regeringen erkänner det övergrepp som begåtts i och med den lagstiftning Sverige haft när det gäller möjligheten att byta juridiskt kön.

Vilka får del av ersättningen och när är det möjligt att ansöka om att få det?

Utredningens föreslår att alla som har blivit tvångssteriliserade mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 till följd av det tidigare lagkravet sterilitet i könstillhörighetslagen har rätt till ersättningen. Ansökan om ersättning föreslås kunna skickas in tidigast 1 maj 2018 och senast 1 maj 2020.  Detta är ett förslag till en lagstiftning som behöver röstas igenom med majoritet i riksdagen och i dagsläget finns en majoritet bland partierna.

Vilka dokument kommer att krävas för att kunna få ersättningen?

Bland annat kan det bli fråga om att skicka in beslutsdokument från Socialstyrelsens rättsliga råd. RFSL har i dialogen med utredningen fört fram att det är viktigt att det är en enkel och begriplig process för att det ska vara så lätt som möjligt för alla berörda att kunna ansöka. RFSL har framfört att vi anser att enskilda personer ska ha möjlighet att få vägledning kring ansökningsförfarandet, eftersom det kan vara svårt att veta var en kan få tag på sitt beslut om en inte har sparat det själv.

Finns det en risk att personerna som begär att få ersättningen kommer att bli kända med namn?

RFSL har framfört att vi anser att sekretess på berörda personers identiteter är helt nödvändigt. Förslaget innehåller också ett förslag om en sekretessregel som ska gälla i upp till sjuttio år.

Vad händer med stämningsansökan som RFSL hade förberett?

RFSL hade under våren 2016 färdigställt en stämningsansökan mot staten om skadestånd, med individer som ställt upp som pilotfall. Samma dag som RFSL kopierade de sista papperna för att kunna lägga ansökan på posten – fick dåvarande förbundsordförande Ulrika Westerlund ett samtal från Socialdepartementet som meddelade att regeringen kommer lägga fram ett lagförslag om att betala ut en ersättning till de drabbade.

I första hand behöver vi titta vidare på utredningens förslag och analysera det samt se vilket lagförslag som slutligen klubbas igenom av riksdagen innan vi tar ställning till huruvida vi går vidare med en domstolsprocess.

Var kan jag läsa förslaget?

Förslaget finns publicerat på regeringens webbplats. 

Hur kan jag göra om jag har åsikter om förslaget?

RFSL kommer att gå igenom förslaget noga och skicka in våra synpunkter till regeringen. I det arbetet kommer vi också att lyssna på vad de som berörs av förslaget tycker.