Frågor och svar, vad händer nu?

Regeringen har meddelat att de betalar ut en ersättning till de personer som under könstillhörighetslagen tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013. Lagen som bestämmer hur stor ersättningen är och hur den ska betalas ut föreslås träda i kraft 1 maj 2018. Departementspromemorian, alltså utredarnas förslag om hur ersättningen ska betalas ut, går nu ut på remiss och synpunkter ska ha kommit in till Socialdepartementet i slutet av juni 2017. Här hittar du frågor och svar om vad som händer nu.

Regeringen har meddelat att de betalar ut en ersättning till de personer som under könstillhörighetslagen tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013. Lagen som bestämmer hur stor ersättningen är och hur den ska betalas ut föreslås träda i kraft 1 maj 2018 och riksdagen förväntas rösta igenom den i början av år 2018. Här hittar du frågor och svar om vad som händer nu.

Hur mycket pengar handlar det om, hur och när?

Regeringen följer departementets utrednings förslag som är en summa på 225 000 kr och att den ska vara möjlig att söka från 1 maj 2018. Utredningen har bedömt att det ska inte krävas någon utredning eller undersökning utan alla som har papper på att de steriliserats mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 har rätt till ersättningen.

RFSL har tidigare framfört ett krav på 300 000 kr till JK och också meddelat utredningen i fråga att vi vid en eventuell skadeståndsprocess tänkt begära ett något högre skadeståndsbelopp med hänsyn tagen till svensk skadeståndspraxis och praxis från Europadomstolen. 225 000 kr är baserat på tidigare ersättningar på 175 000 kr som betalats ut till tvångssteriliserade grupper och uppräknat efter inflation.

Vilka får del av ersättningen och när är det möjligt att ansöka om att få det?

Regeringens förslag omfattar alla som har blivit tvångssteriliserade mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 för att de behövt ansöka om juridiskt könsbyte och fått ansökan beviljad till följd av det tidigare lagkravet sterilitet i könstillhörighetslagen. Ansökan om ersättning föreslås kunna skickas in tidigast 1 maj 2018 och senast 1 maj 2020.  Detta är ett förslag till en lagstiftning som behöver röstas igenom med majoritet i riksdagen och i dagsläget finns en majoritet bland partierna.

Vad händer med stämningsansökan som RFSL hade förberett?

RFSL hade under våren 2016 färdigställt en stämningsansökan mot staten om skadestånd, med individer som ställt upp som pilotfall. Samma dag som RFSL kopierade de sista papperna för att kunna lägga ansökan på posten – fick dåvarande förbundsordförande Ulrika Westerlund ett samtal från Socialdepartementet som meddelade att regeringen kommer lägga fram ett lagförslag om att betala ut en ersättning till de drabbade.

RFSLs förbundsstyrelse kommer inom kort fatta ett formellt beslut om vad som händer med den domstolsprocess RFSL tidigare förberett.

Var kan jag läsa förslaget?

Regeringens förslag till lagstiftning:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ersattning-till-transpersoner-som-drabbats-av-steriliseringskrav/

Utredningen som legat till grund för regeringens förslag

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/03/ds-20176/

Är det här bra och vad innebär det?

Svenska regeringen är först i världen med att betala ut ersättning till tvångssteriliserade transpersoner. Det är förstås en god nyhet och en anledning att fira en stor delseger men vår bedömning är att det föreslagna ersättningsbeloppet är lägre än det borde vara. Förslaget till ersättning innebär att staten och regeringen erkänner det övergrepp som begåtts i och med den lagstiftning Sverige haft när det gäller möjligheten att byta juridiskt kön.

 

Vilka dokument kommer att krävas för att kunna få ersättningen?

Bland annat kan det bli fråga om att skicka in beslutsdokument från Socialstyrelsens rättsliga råd. RFSL har i dialogen med utredningen fört fram att det är viktigt att det är en enkel och begriplig process för att det ska vara så lätt som möjligt för alla berörda att kunna ansöka. RFSL har framfört att vi anser att enskilda personer ska ha möjlighet att få vägledning kring ansökningsförfarandet, eftersom det kan vara svårt att veta var en kan få tag på sitt beslut om en inte har sparat det själv.

Finns det en risk att personerna som begär att få ersättningen kommer att bli kända med namn?

RFSL har framfört att vi anser att sekretess på berörda personers identiteter är helt nödvändigt. Förslaget innehåller också ett förslag om en sekretessregel som ska gälla i upp till sjuttio år.