RFSL kräver stopp för lagändring i Ryssland

InternationelltRFSL

Transpersoners rättigheter i Ryssland riskerar att påverkas mycket negativt på grund av föreslagna ändringar i familjelagstiftningen. RFSL kräver, tillsammans med Amnesty International Sweden, Civil Rights Defenders, ForumCiv, RFSU and Östgruppen, att lagförslaget dras tillbaka.

RFSL har publicerat ett öppet brev för att uppmana till stöd för hbtqi-rörelsen i Ryssland:

Brådskande upprop för att stoppa antagandet av diskriminerande förslag i den ryska familjelagstiftningen

Vi, undertecknarna av detta öppna brev, uttrycker vår oro rörande de förslag till ändringar i familjelagstiftningen som lagts fram av ryska parlamentsledamöter. Förslagen kommer bidra till att inskränka rättigheterna för hbtqi-personer i Ryssland under förevändningen att man skyddar den “traditionella familjen”.

I juli 2020, efter införandet av en könsspecifik definition av äktenskap i den ryska författningen, lämnade ryska senatorer in tre motioner som, med deras egna ord, syftade till att “stärka den traditionella familjen” och som, enligt dem, är nödvändiga för att följa landets nya författning.  

Delar av motionerna belyser enbart redan gällande begränsningar för samkönade äktenskap, såsom adoption och möjlighet till fosterbarn för personer i samkönade äktenskap eller civilt partnerskap (som ingåtts utomlands) liksom bestämmelser som gäller ör medborgare i länder med lika rättigheter för äktenskap eller civilt partnerskap. Men de innehåller även oroande förbehåll som kan skapa nya hinder för transpersoner i Ryssland.

De nya lagförslagen föreslår att man ska ta bort möjligheten att uppdatera sin födelseattest och införa könsmarkörer på födelseattest, men klargör inte hur denna förändring påverkar gällande könstillhörighetsförfaranden. Eftersom födelseattesten ligger till grund för personers identitetsdokument kan transpersoner komma att fråntas sina möjligheter att ändra könsmarkören i sina pass. Vidare innebär det att om det fortfarande är möjligt att skaffa ett pass med uppdaterad könsmarkör, så kommer individer som har genomgått transition ha identitetsdokument med två olika könsmarkörer, vilket gör att de kommer att behöva komma ut upprepade gånger.

Båda dessa scenarion kommer att resultera i att transcommunityt blir än mer sårbart för våld och diskriminering. Många transpersoner kommer att fråntas rätten att gifta sig eftersom personer som jobbar med folkbokföring har rätt att undersöka en födelseattest. Med tanke på att transpersoner i Ryssland är oproportionerligt drabbade av olika former av diskriminering, såsom olagliga gripanden, brist på tillgång till sjukvård och olaglig överträdelse av personlig information, är även både erkännandet av könstillhörighet och möjligheten att behålla sin könsidentitet dold avgörande för deras säkerhet, välbefinnande och åtnjutande av grundläggande mänskliga rättigheter.

En annan problematisk aspekt av lagförslagen är den negativa offentliga diskussion rörande hbtqi-personers rättigheter som pågår, och att effekterna av de föreslagna ändringarna skapar misstänksamhet och hat mot det ryska hbtqi-communityt. Vi har redan bevittnat hur den så kallade anti-propaganda-lagen påverkat hbtqi-personer och människorättsförsvarare negativt; hur den eldat på stereotypisering och skapat klyftor, och, baserat på rapporter från hbtqi-aktivister som lever och verkar i Ryssland, har lett till våldsamma attacker, diskriminering och fängslanden. Vi är rädda att antagandet av dessa nya motioner ska skapa en liknande ökning av homo-/bi-/transfobiskt våld både från statliga och icke-statliga aktörer.

Vi uttrycker vår solidaritet med den ryska hbtqi-rörelsen och ställer oss bakom deras idogna kamp att sätta stopp för dessa lagförslag. Vi stämmer in i deras uppmaning till den ryska staten att lyssna till civilsamhället och att avstå från att införa de föreslagna ändringarna i familjelagstiftningen.

Vi uppmanar det internationella samfundet som arbetar i eller med Ryssland att ta med denna fråga i sitt påverkansarbete och att visa ett ökat stöd för, och solidaritet med, den ryska hbtqi-rörelsen i denna svåra tid.

Undertecknare

Amnesty International Sweden
Civil Rights Defenders
ForumCiv
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Östgruppen – För demokrati och mänskliga rättigheter