World Aids Day

Hälsa, sex och hivRFSL

World Aids Day, eller Världsaidsdagen, markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla som gått bort i aids men också uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv.

Vi har gjort en film som lyfter stigma kring hiv och PrEP – förebyggande hivmediciner för personer som inte lever med hiv. Hivstigma och PrEP-stigma är sexstigma. Och sex får aldrig vara en skam, vare sig du har sex med en eller hundra.

Vadå stigma?

Stigma kan beskrivas som ett nedsättande attribut eller egenskap hos en människa. Stigma innebär ofta att en person reduceras till att vara enbart det stigmat symboliserar. Hivstigma kommer från uppfattningen att personer som lever med hiv fått sin hiv pga. ett socialt oacceptabelt beteende – promiskuitet. Sedan PrEP, hivmedeciner som tas i förebyggande syfte, blivit ett allt vanligare verktyg i hivpreventionen har det också vuxit fram ett PrEP-stigma där användare av PrEP ses som slampiga och lösaktiga, letar efter en ursäkt att kunna knulla runt och – ironiskt nog – inte tar ansvar för egen eller andras hälsa.

I Folkhälsomyndighetens rapport “Att leva med hiv i Sverige” framgår att hälsan hos personer som lever med hiv överlag är god. Två olika former av hivstigma – självstigma och oro för vad andra ska tycka om ens hivinfektion – är dock kopplade till psykisk ohälsa och sämre livskvalitet. Ju större stigma, desto sämre livskvalitet. Personer som lever med hiv upplever att viruset i sig sällan är ett problem men att stigmat kopplat till hiv orsakar psykisk ohälsa och gör att man inte är så öppen med sin status som man skulle vilja vara. Genom att uppmärksamma och aktivt försöka motverka hivstigma strävar RFSL efter att bidra till stärkt livskvalitet för personer som lever med hiv.

Hivstigma är också en erkänd tröskel för testning. På samma sätt kan PrEP-stigma leda till att personer som skulle ha användning för det inte efterfrågar PrEP eftersom det ses som skamligt. Effekten blir att stigma – kring såväl hiv som PrEP – utgör en bromskloss i hivpreventionen.

Med filmen vill vi visa att skamming kring sexualitet och hur den uttrycks aldrig lett till något gott. Alla ömsesidiga uttryck för sexualitet är bra och vi ska inte moralisera kring hur, var, när, med vilka eller hur många man har sex. PrEP-stigma och hivstigma är inget annat än sexstigma.

Vad är PrEP?

PrEP är hivmediciner som kan tas i förebyggande syfte, dvs. av en person som inte lever med hiv för att undvika att få hiv. PrEP är ett effektivt verktyg i hivpreventionen och är tillgängligt i Sverige för vissa målgrupper. Läs mer om PrEP.

Vad är O=O?

O=O står för omätbar hiv = oöverförbar hiv och är en översättning av den engelska termen U=U, undetectable = untransmittable. Termen uppmärksammar att en person som står på välinställd behandling inte kan överföra sin hiv till andra vid sex. Läs mer om O=O.