Ojämlik tillgång till förebyggande medicin mot hiv

Hälsa, sex och hivCal Orre

RFSL har kartlagt tillgången till den förebyggande hiv-medicinen PrEP i Sverige. Rapporten visar att tillgången är ojämlik över landet.

RFSL skickade ut en enkät i september 2020 till infektionskliniker och smittskyddsenheter i samtliga regioner. Vi ställde frågor om regionernas rutiner och förskrivning av PrEP. 20 av 21 regioner svarade på enkäten. RFSL presenterar nu resultatet i en rapport som visar att tillgången till PrEP är ojämlik över landet (pdf öppnas i nytt fönster).

Preexpositionsprofylax (PrEP) är bromsmediciner för hiv som en person kan ta i förebyggande syfte för att undvika att kunna få hiv. I Sverige har PrEP varit godkänt att använda sedan hösten 2017.

1219 personer får PrEP

Sammanlagt i denna enkät rapporterar klinikerna att 1219 personer får PrEP utskrivet idag. Det skrivs ut mest i Stockholm (661 personer), Skåne (220 personer), Västra Götaland (155 personer) och Uppsala (50 personer). I övriga regioner varierar antalet som fått PrEP mellan 2-20 personer.

Ett fåtal kliniker per region skriver ut PrEP, därför är köerna långa på sina håll. Stockholm har i nuläget en kö som är cirka ett år lång och består av 750 personer. Kön i Skåne består av 100 personer och är därför ett halvår lång. 14 av regionerna anger att de inte har någon kö.


Tillgången till PrEP är ojämlik i landet.


Dåligt med information till målgruppen

Informationen till målgruppen om att PrEP finns i regionerna är också begränsad. Hela 60 procent av regionerna har otillräcklig information om att läkemedlet finns och hur man kan göra för att få det utskrivet.

Corona har påverkat förskrivningen

Rapporten visar att coronapandemin har slagit olika i olika regioner. Sammanlagt säger hela sju regioner uppger att pandemin har påverkat PrEP-förskrivningen, då nybesök har ställts in eller skjutits upp under många månader.

Tillgången till PrEP är ojämlik i landet. Olika regioner gör olika och vissa får vänta i årslånga köer för att få en medicin som kan förhindra att man får hiv.

Cal Orre, rapportförfattare och samhällspolitiskt ansvarig på RFSL

Information om PrEP och var du kan vända dig för att få det utskrivet.