PrEP – medicin för att förebygga hiv

HivRFSL

PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. PrEP är godkänt och kan skrivas ut av läkare i Sverige idag. De höga kostnaderna för läkemedel och uppföljning gör dock att tillgången på PrEP fortfarande är låg.

Flera läkemedel som kan användas som PrEP är godkända av Läkemedelsverket, Truvada och generiska preparat. PrEP ingår idag i läkemedelsförmånen vilket gör att individen inte betalar mer än 2 200 kr/år för PrEP och alla andra receptbelagda läkemedel. Folkhälsomyndigheten har i en nyligen publicerad kunskapsöversikt konstaterat att PrEP ska skrivas ut till individer där läkare och patient tillsammans bedömer att det finns en kraftigt ökad risk för hivinfektion. Riktlinjer för hur PrEP ska förskrivas har också tagits fram av Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Läkare i Sverige har således möjlighet att skriva ut PrEP. De höga kostnaderna för läkemedel och uppföljningar gör dock att många kliniker inte har råd att förskriva PrEP. Då det inte har beslutats hur kliniker ska ersättas för detta är tillgången på PrEP i praktiken fortfarande låg.

I dagsläget används Truvada i stor omfattning som PrEP i USA, och den används även i enstaka länder i Europa. Sedan patentet på Truvada gick ut tidigare i år finns nu betydligt billigare generika tillgängliga på marknaden. PrEP tas oftast kontinuerligt som en tablett om dagen under den tid man vill ha en skyddande effekt. Det är denna kontinuerliga användning som godkänts för PrEP i Sverige. Forskning visar dock att det även kan fungera att ta medicinen 2-24 timmar innan sex och under de två påföljande dagarna.

Hur effektivt är PrEP?

Forskningsstudier har visat att PrEP kan förebygga att hiv överförs sexuellt. Bland män som har sex med män har de två största europeiska studierna visat att PrEP kan minska risken att få hiv med 86 % jämfört med personer som inte tar PrEP. Medicinen ger alltså ett gott men inte hundraprocentigt skydd mot hiv. Det är viktigt att känna till att PrEP inte skyddar mot andra könssjukdomar.

En person som har tillräckliga läkemedelsnivåer av PrEP i blodet, i ändtarmen och i könet kommer att ha ett skydd mot hiv, då läkemedlet hindrar viruset från att ta sig in i kroppens celler och börja föröka sig. För att PrEP ska fungera krävs att personen tar sina mediciner kontinuerligt enligt ordination, för att läkemedelsnivåerna i kroppen inte ska bli för låga och skyddet försvinna.

I de fall där PrEP inte har fungerat som skydd är anledningen oftast att personen inte har tagit sina mediciner enligt ordination.

Vad kan vara negativt med PrEP?

PrEP är hiv-medicin som har relativt få biverkningar. Kroppen behöver dock vänja sig vid medicinen, och i början av medicineringen är det inte ovanligt med illamående, trötthet, magproblem och huvudvärk.

Det finns en oro att hiv ska utveckla resistens mot de ingående läkemedelssubstanserna på grund av PrEP. Om personer som tar PrEP ovetandes får hiv (eller har hiv när PrEP-behandlingen startas) och fortsätter använda enbart Truvada eller motsvarande generika kan detta ge viruset möjlighet att utveckla resistens mot medicinen, eftersom en hivinfektion kräver olika typer av antivirala mediciner för att hålla infektionen i schack. Därför är det är viktigt att enbart personer som inte har hiv får PrEP. Hivtestning innan PrEP-medicineringen startar och även regelbundet under tiden som PrEP tas, är avgörande.

Truvada är en dyr medicin, vilket också påverkar läkares vilja att förskriva den. Sedan patentet på Truvada löpte ut i somras har betydligt billigare generika tillkommit. Sänkta kostnader kommer sannolikt underlätta för läkare att förskriva PrEP och göra PrEP mer tillgängligt.

Om du använder PrEP är det viktigt med regelbundna uppföljningar av framför allt njurvärden, i vissa fall kan PrEP-användning påverka njurarna negativt. Detta är ofta reversibelt när man slutar med medicinen.

Vad tycker RFSL om PrEP?

RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. Hiv fortsätter att spridas, särskilt inom mer riskutsatta grupper. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns.

RFSL anser att PrEP bör erbjudas till personer som har en ökad risk att få hiv. Det kan handla om msm som har kondomlöst sex med nya partners, transpersoner som har kondomlöst sex med män samt sexarbetare. Vi vet från tidigare studier att graden av självselektion är hög, dvs. att de som efterfrågar PrEP också är i faktiskt behov av det. Detta bör innebära att PrEP erbjuds generöst till personer som efterfrågar PrEP, där individen och läkaren tillsammans bedömer att det finns ökad risk för hivinfektion.

Hur gör jag för att få PrEP?

Ta upp frågan om PrEP när du besöker ditt landstings hiv/STI-klinik för testning och berätta för din läkare att du är intresserad av att använda PrEP. Läkare har möjlighet att förskriva PrEP, så om hen inte vill göra det, fråga hen varför och hänvisa till Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag, riktlinjerna för förskrivning från RAV och FASS. Du borde kunna få tillgång till PrEP om du är en person som har förhöjd risk att få hiv.