9 maj 2016 – RFSL fastslår nya ställningstaganden i intersexfrågor, funkisfrågor och kring asyl och migration

RFSL:s kongress, som hölls i Malmö under helgen 6-8 maj, har fattat en rad viktiga beslut om nya ställningstaganden. Bland annat fattade kongressen beslut om att utveckla arbetet med intersexfrågor, att bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation och att inta nya ståndpunkter i asyl- och migrationsfrågor. Till ny förbundsordförande i RFSL, efter Ulrika Westerlund, valdes Frida Sandegård.

Under lördagen beslutade kongressen att RFSL ska tydliggöra sitt arbete för intersexpersoners rättigheter. RFSL vill förankra arbetet i större delar av organisationen och ge konkreta möjligheter för fler medlemmar att påverka inriktningen i intersexfrågor. Till nästa kongress 2018 ska förbundet också utreda om målgruppen för RFSL ska utvidgas till att också inkludera intersexpersoner.

RFSL:s förbundsstyrelse skrev i sin proposition i ämnet:

“Både hbtq-rörelsen och intersexrörelsen vill se en värld med en bredare norm kring kön. Dagens norm slår fast att ett spädbarn har antingen en flick- eller pojkkropp och är därför pojke eller flicka, har därefter en manlig eller kvinnlig pubertet och förväntas hela sitt liv utvecklas i enlighet med och identifiera sig endast med det juridiska kön som en läkare tilldelade vid födseln. Denna norm skapar stora problem både för intersexpersoner och hbtq-personer. Det är därför inte konstigt att rörelserna har närmat sig varandra.”

Kongressen har också fattat beslut om att RFSL ska bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation. Förutom att RFSL själva ska prioritera tillgänglighet ska organisationen också mer tydligt fungera som en allierad i politiska frågor som rör förbättringar för personer med normbrytande funktionsvariation. Bakgrunden är att frågor om rättigheter för personer med normbrytande funktionsvariationer allt oftare berörs av RFSL.

“Det är viktigt att RFSL inte agerar ensamt på området, eftersom vi inte har mandat att uttala oss i funktionalitetspolitiska frågor utan att förankra våra uttalanden och vårt agerande med de organisationer som organiserar människor med normbrytande funktionalitet. Våra ställningstaganden ska endast användas för att agera som en allierad”, skrev förbundsstyrelsen i sin proposition i frågan.

Under söndagen fastslog kongressen en rad nya ställningstaganden i asyl- och migrationsfrågor. Bland annat att RFSL fortsätter att ge stöd till människor även om de fått avslag i sin asylansökan från Migrationsverket, att RFSL förespråkar möjligheten att använda demokratiska icke-våldsmetoder för att förhindra avvisningar och att RFSL aldrig kommer att bistå myndigheter med avvisningar.

– Jag är väldigt stolt över RFSL som driver frågor om mänskliga rättigheter på så många områden. Att vi har så många medlemmar som möts och tillsammans stärker livsvillkoren för hbtq-personer i Sverige och internationellt gör att vi hela tiden kan utvecklas och vara i rörelse, säger RFSL:s nyvalda ordförande Frida Sandegård.

Efter sex år på posten avgick Ulrika Westerlund som förbundsordförande under lördagen. Hon ersattes då som förbundsordförande av Frida Sandegård. Till ny vice förbundsordförande, efter Christian Antoni Möllerop, valdes Magnus Kolsjö.