6 maj 2016 – RFSL håller kongress i Malmö

På fredagseftermiddagen inleds RFSL:s kongress i Malmö. Det är cirka 165 kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, personal och medlemmar som möts för tre dagar av diskussioner, val och beslut.

– Vi är väldigt stolta över att vara värdar för årets kongress och ser fram emot bra samtal och beslut, men också tid för umgänge och fest. Jag uppskattar väldigt mycket att RFSL har lagt mycket fokus på asylpolitiska frågor de senaste åren. Det är väldigt viktigt för oss i Malmö och jag hoppas att det fokuset fortsätter, säger Monica Collins, ordförande för RFSL Malmö.

Stora politiska frågor för kongressen att ta ställning till är bland annat en utökad politik på asylområdet, på intersex-området och en förbättrad politik på funkisområdet och det anti-rasistiska området. Kongressen fattar också, som alltid, beslut om organisationens hela verksamhetsplan.

Under årets kongress ska också en ny politisk ledning väljas då nuvarande förbundsordförande Ulrika Westerlund och vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop inte ställt upp för omval och alltså avgår i samband med årets kongress.

– Vi är oerhört stolta över att ha fått äran att leda organisationen under sex år. Vi har haft glädjen att leda en växande organisation – där vi gått från cirka 3500 till cirka 7000 medlemmar, och från 30 avdelningar till 37, säger Ulrika Westerlund och Christian Möllerop.

– Under våra år har vi haft förmånen att jobba tillsammans med många andra inom och utom vår organisation för att få igenom viktiga förändringar i lagstiftning och praxis. Vi var med om att få bort tvångssteriliseringarna av människor som vill ändra juridiskt kön och vi har nu också varit med om att få till ett politiskt initiativ för att utbetalning av ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade ska ske. Men det finns mycket kvar att göra på området transpersoners rättigheter – bland annat hoppas vi nu på att regeringen snart lägger fram en proposition om förändring av könstillhörighetslagen, säger Ulrika Westerlund.

– Vi har också jobbat hårt med att lyfta hälsofrågor, som bland annat hiv-prevention, frågor om psykisk ohälsa och riskbruk. Här har vi fått igenom att fler studier med ett hbtq-perspektiv har genomförts och vi fått bättre kunskap om hbtq-personers hälsa. Här hoppas vi nu på att åtgärdsförslag kommer på plats, säger Christian Antoni Möllerop.

– Vi beklagar också djupt att vi fått vara vittnen till den urholkning av asylrätten som det senaste dryga halvårets regeringsbeslut och –förslag har inneburit. Vi har, tillsammans med den övriga asylrättsrörelsen, engagerat oss aktivt i arbetet med att försöka förhindra förändringarna av utlänningslagen, hittills tyvärr utan större framgångar. Också den utveckling vi sett med en ökande rasism i Sverige är djupt problematisk, säger Ulrika Westerlund.

RFSL har kongress vartannat år och organisationens avdelningar turas om att vara värdar. De år som det inte är kongress hålls istället ett förtroenderåd, där inga beslut fattas, men viktiga frågor för organisationen diskuteras.