24 augusti – Förvaltningsrätten i Stockholm ger transperson rätt att byta juridiskt kön – men ny lag krävs

I dagarna kom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm gällande en man som ansökt om att få ett nytt juridiskt kön, det vill säga en ny könstillhörighet, som just man. Socialstyrelsens Rättsliga råd hade avslagit mannens ansökan med motiveringen att det i hans journaler uttryckts tvivel från en läkare gällande hans könsidentitet. Domen innebär att förvaltningsrätten inte stödjer linjen från Rättsliga rådet, utan istället bifaller mannens ansökan.

Domen är välkommen men hela situationen visar tydligt behovet av att en ny könstillhörighetslag blir verklighet så snart som möjligt. Redan i januari 2015 kom en utredning som bland annat föreslog att ansökningar om ändringar av juridiskt kön helt skulle separeras från den medicinska processen och att Rättsliga rådet inte längre skulle vara inblandade i beslut gällande ändring av juridiskt kön. Hanteringen av ändring av juridiskt kön skulle istället skötas av Skatteverket och fortsättningsvis vara en helt administrativ process, där den som önskade ändra juridiskt kön helt enkelt bara ska anmäla detta till verket, som sedan ska verkställa. Utredningens förslag har ännu inte lett till någon proposition från Socialdepartementet.

När mannen, som vill vara anonym, föddes fick han ett kvinnligt personnummer. Han har sedan barnsben vetat att han är en man och har sedan flera år tillbaka levt och blivit bemött som man och också genomgått en del medicinska korrigeringar av kroppen. Under tonåren fick han också reda på att det fanns en möjlighet att få byta juridiskt kön så att han kunde få en legitimation och ett pass som angav att han är man. Det har skapat stora bekymmer för honom i hans vardag att inte kunna legitimera sig som man, till exempel vid tillfällen när han ska teckna hyreskontrakt, hämta ut paket på posten och söka arbete.

Det är idag Socialstyrelsens Rättsliga råd som beviljar ansökan om nytt juridiskt kön. Ofta kräver Rättsliga rådet dokumentation från en medicinsk så kallad ”könsutredning” för att ansökan ska beviljas. Mannen började därför gå en könsutredning år 2012. Inledningsvis fick han en läkare som han inte kände sig bekväm med, men mot slutet av utredningen bytte han läkare till en som han trivdes bättre med, som hjälpte honom att fylla i ansökan om nytt juridiskt kön och som också skrev ett intyg till ansökan. Men Rättsliga rådet avslog hans ansökan med hänvisning till att hans första utredande läkare vid ett tillfälle hade tvivlat på hans könsidentitet som man. I alla övriga journalanteckningar under den tre år långa utredningen framkommer dock inga frågetecken kring mannens könsidentitet. I alla sammanhang lever han också som man och avslaget på ansökan om nytt juridiskt kön, vilket alltså bland annat inneburit att han inte kunnat få en korrekt legitimation, har försvårat hans vardag och framtid.

–Hela den här situationen är ofattbart förödmjukande. Jag fick ett ID vid födseln som inte stämde överens med min identitet. För att få detta ändrat behövde jag genomgå en utredning där jag blev behandlad som ett forskningsobjekt utan värde, och när jag ansökte om rätt juridiskt kön, för att slippa leva som papperslös, blev jag nekad för att man anser att en främling och en myndighet vet mer om vem jag är än jag själv. Att behöva försvara min könsidentitet i domstol bara för få vara fri och leva som mig själv är skrattretande. Jag kan inte fatta att det här är så det går till i Sverige 2016, säger NN.

Mannen överklagade Rättsliga rådets avslagsbeslut till förvaltningsrätten och fick juridisk hjälp via RFSL. Nu har domen från förvaltningsrätten alltså kommit och det är den domen som gett mannen rätt.

Det här ärendet visar framförallt på behovet av en ny lagstiftning. Det är anmärkningsvärt att regeringen dröjer med att lägga fram propositionen om en ny könstillhörighetslag och därmed utsätter privatpersoner för en situation där de tvingas strida i domstol för att få sin könsidentitet juridiskt erkänd. Det här är inte förenligt med en grundläggande respekt för transpersoners mänskliga rättigheter, säger Frida Sandegård, förbundsordförande för RFSL.

–Att en enskild journalanteckning från en läkare ska få en sådan tyngd och inverkan på en persons framtid är orimligt. Det är bra att förvaltningsrätten går på mannens linje, men det ska inte behöva gå så långt att enskilda ska behöva driva den här typen av rättsprocesser, en lagändring måste till. Medicinska diagnoser eller utlåtanden och behov av korrigeringar av kroppen ska inte ha något med ändring av det juridiska könet att göra, säger Kerstin Burman, jurist och ombud i målet.

Domen kan komma att överklagas av Socialstyrelsen till kammarrätten.