10 Mar 2016 – RFSL starkt kritiskt till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen

RFSL understryker att Sverige ska ha en human flyktingpolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och avstyrker därför alla regeringens förslag till inskränkningar i möjligheten att få uppehållstillstånd. Detta i förbundets inlämnade remissvar över utkastet till lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, där regeringen föreslår införande av en ny tidsbegränsad lag som tillfälligt ersätter utlänningslagen.

Utgångspunkten för regeringen har, sedan i slutet av förra året, varit att försöka minska antalet asylansökande som söker sig till Sverige. RFSL menar att förslagen i utkastet till lagrådsremiss helt saknar en närmare analys av om ändringarna efter genomförande innebär att antalet asylsökande till Sverige minskar. Vidare saknas helt en analys av på vilket sätt ett minskat antal asylsökande till Sverige skulle bidra till en jämnare fördelning av antalet asylsökande i Europa.

– Vi hoppas att regeringens förslag faller under behandlingen i riksdagen, men är medvetna om att vi, och detta utan att regeringen egentligen alls motiverar sina förslag, kommer att behöva ställa in oss på att asylsökande kommer att få uppleva tuffare regler för sin asylprövning, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Det finns i regeringens förslag även en brist på konsekvensanalys när det gäller förslaget om att tidsbegränsa uppehållstillstånden. På vilket sätt ett tidsbegränsat tillstånd skulle bidra till färre antal asylsökande framgår inte. Istället kommer förslaget att leda till att asylprövningen, som redan i dag är flera år lång, kommer att ytterligare fördröjas. Detta innebär att asylsökande tvingas leva i en ovisshet under mycket lång tid. Dessutom försenas och försvåras integrationsarbetet.

De tillfälliga uppehållstillstånden tycks förutsätta att de flesta personer med internationellt skyddsbehov i första hand flyr en situation som är tillfällig och övergående. Så ser emellertid inte verkligheten ut för de många tusentals personer som varje år flyr från förföljelse, tortyr och förnedrande behandling som de utsätts för på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck.

– Förföljelserna av hbtq-personer i Iran eller Uganda är knappast tillfällig eller övergående, snarare tvärtom. Vi ser en hårdnande verklighet för hbtq-personer i många av de länder som redan i dag har stränga straff och det blir för denna grupp, men även för andra, meningslöst, och spär bara på ovissheten för den enskilde, att tillämpa tillfälliga uppehållstillstånd, säger Ulrika Westerlund.

Även förslagen om inskränkningar i möjligheten till familjeåterförening och avskaffande av möjligheten att beviljas asyl som ”övrig skyddsbehövande” avvisas av RFSL.

– Det finns skäl att tro att asylansökningar där sexuell läggning och könsidentitet anförs skulle drabbas särskilt hårt om bestämmelsen om övrig skyddsbehövande avskaffas. Det är en bestämmelse som idag används för att bevilja uppehållstillstånd i endast marginell omfattning, så vad regeringen önskar uppnå, annat än att bädda för en situation där fler enskilda människor i behov av skydd kommer lida skada, med att avskaffa denna bestämmelse är för oss obegripligt, säger Ulrika Westerlund.