​5 maj 2016 – RFSL välkomnar nya delmål för hivpreventionen, men en översyn av smittskyddslagen behövs

4 maj beslutade regeringen att nya delmål för hivpreventionen skall tas fram. RFSL välkomnar beslutet, men vill även se en översyn av smittskyddslagen och att PrEP görs tillgängligt i Sverige som ett komplement till befintliga hivpreventiva insatser.

2016 löper den gällande nationella strategin på hiv-området (Prop. 2005/06:60) ut. Sverige har, genom internationella avtal, förpliktigat sig till att ha nationella styrdokument för hivpreventionen och RFSL har under lång tid drivit frågan om att en ny strategi måste tas fram. RFSL välkomnar därför nu regeringens beslut om att nya delmål för hivpreventionen skall tas fram.

– Den gällande strategin har varit viktig för målstyrning, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av hivpreventionen, vilket kan vara en del-förklaring till att Sverige i ett internationellt perspektiv har haft relativt låga siffror avseende nya hiv-fall. Vi måste dock erkänna att vi fortfarande har en bra bit kvar att gå när det gäller att få ner antalet nya fall bland vissa grupper som är särskilt sårbara för att få viruset överfört, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

Folkhälsominister Gabriel Wikström preciserar i regeringens pressmeddelande 4 maj vikten av att preventionen riktar sig mot grupper där förekomsten av hiv är som störst och att Folkhälsomyndigheten, som får ansvaret att ta fram förslag på nya delmål, har till uppgift att se till att strategin säkerställer att regeringens insatser når dessa grupper.

– RFSL har så länge hiv har funnits i Sverige påpekat att om hivpreventionen skall ha reell effekt måste den tydligt riktas mot de som löper störst risk att få viruset överfört. Ser man på hivstatistiken i Sverige är män som har sex med män en sådan grupp. Vi hoppas därför att nya mål kan säkerställa att preventionen riktas än mer mot särskilt utsatta grupper än vad som sker i dagsläget, säger Möllerop.

RFSL anser dock att en effektiv hivprevention även måste handla om hur smittskyddslagstiftningen är formulerad och att så kallad PrEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgänglig i Sverige som en del av hivpreventionen. Den gällande smittskyddslagen är från 2004 och baserade sig på den då tillgängliga kunskapen om hiv och överföringsrisker. Mycket har hänt sen dess och i oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 95 procent av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det däremot leva över 700 personer [1] i Sverige som inte vet om sin positiva hivstatus. De som inte vet om att de lever med hiv går heller inte på någon behandling och i de flesta fall är det dessa som överför viruset till någon annan.

– Den nya kunskapen vi nu har om överföringsrisker bör bidra till en förändring av smittskyddslagens utformning. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status, i princip inte kan överföra viruset till någon annan. Det finns även en klar majoritet i riksdagen för en översyn och vi väntar egentligen bara på att regeringen fattar beslut om ett utredningsdirektiv, säger Möllerop.

Slutligen vill RFSL att så kallad PrEP (antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv) görs tillgänglig som en del av hivpreventionen. Forskningsstudier har visat att PrEP kan förebygga att hiv överförs sexuellt och att PrEP kan minska risken att få hiv med mellan 40 och90 procent, jämfört med personer som inte tar PrEP.

– RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns. RFSL tycker att PrEP borde erbjudas till personer som har en hög risk att få hiv, och att användandet subventioneras för särskilt utsatta grupper, säger Möllerop.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/hivprevention-sexuell-halsa/Morkertal-personer-hivinfektion-sverige.pdf?epslanguage=sv