RFSL media & info AB 2015

Årsrapport 2015RFSLFoto: Eveline Johnsson

På många sätt utvecklas samhället så att hbtq-personers rättigheter respekteras i allt större utsträckning, våra levnadsvillkor blir mer lika andras. De här förändringarna har givetvis inte skett av sig själva utan är resultatet av ett långvarigt arbete från bland annat hbtq-organisationer i Sverige och världen.

Kunskap är en av de viktigaste nycklarna till att låsa upp de hinder och det motstånd som bromsar eller motarbetar den här utvecklingen. Kunskap om hur vi kan organisera oss. Kunskap om mänskliga rättigheter och hur de kränks. Kunskap om hinder och utmaningar som hbtq-personer möter i sina liv och som resten av samhället inte nödvändigtvis ser eller förstår. Kunskap om vad myndigheter, landsting, kommuner, företag och andra verksamheter skulle kunna göra annorlunda.

RFSL Media & Info AB har en viktig roll att fylla genom att skapa och förmedla den här typen av kunskap. Vår övergripande strategi är att utgå från det som RFSL kan och erbjuda professionella och kommersiellt vinstdrivande tjänster i nära samarbete med avdelningar och förbundskansli. Verksamheten ska växa och gå med vinst, detta överskott ska användas för att stärka hela organisationen.

Fler kunder ser behovet av utbildningar och certifieringar, vi har fler konkurrenter och trycket på att ha en professionell utbildningsverksamhet ökar. Vidare har förbundet genomfört en skatteutredning som visade att verksamheten nu är av sådant omfång och sådan karaktär att den bör ses som en kommersiell verksamhet. Därför har all försäljning av utbildning på förbundsnivå flyttats över till RFSL Media & Info AB.

Våra undersökningar visar att de som tagit hjälp av oss är mycket nöjda och under året har vi bland annat utvecklat utbildningarna, sänkt kostnaderna för dem och utvecklat en webutbildning som lanseras under början av 2016.

Niclas Sandin

Niclas Sandin, ordförande RFSL Media & Info AB

Skillnad vi gör

 • Hbtq-personers hälsa förbättras.
 • Kunskap genereras.
 • Fler arbetsplatser jobbar systematiskt med hbtq-frågor vilket skapar en mer inkluderande miljö och trygghet för hbtq-personer.

Talande tal

 • 50 verksamheter, fördelat på 102 grupper, påbörjade en hbtq-certifiering.
 • 52 kortutbildningar genomfördes.
 • Utbildningar hölls i 55 städer

Linn Gulbrandsen berättar

Linn Gulbrandsen

Linn Gulbrandsen, utbildar och tar fram ett utbildningskoncept anpassat för vården.

Varför är det viktigt med hbtq-frågor?

De allra flesta som arbetar med människor vill att alla får ett kompetent bemötande, bra vård och likvärdiga möjligheter i skolan. Få personer skulle säga att de behandlar hbtq-personer dåligt. Trots detta möts ofta hbtq-personer av heteronormativitet och strukturella hinder.

“De flesta vill göra rätt”

De flesta vill göra rätt och tänker kanske också att de gör det genom att behandla alla lika. Men då riskerar hbtq-personer att osynliggöras och inte bli speglade, bemötta och behandlade som individer på samma sätt som andra. Kränkningar och även diskriminering kan ske utan att man är medveten om att det man gör eller det man säger orsakar skada.

Rättighetsfrågor är helt enkelt kunskapsfrågor och för att få kompetens och verktyg för att verkligen behandla alla på ett likvärdigt sätt behövs utbildning. Personalgrupper behöver få möjlighet att diskutera kring sina egna normer och värderingar, normer som finns i samhället samt hur dessa normer får olika konsekvenser för olika grupper. Utbildningen från RFSL består både av fakta, kunskap och verktyg men ger också guidning och ledning i de djuplodande diskussioner och processer som måste äga rum på arbetsplatsen för att möjliggöra förändring.

Vilken skillnad gör utbildning?

Det som är livsnödvändigt för några är oftast bra för alla. Men specifikt för hbtq-personer så ger en ökad medvetenhet i samhället fler välkomnande och inkluderande rum, bättre livsvillkor och bättre hälsa.

Vad önskar du av framtiden?

Att hbtq-certifieringen inte ska behöva finnas!

Så tycker våra kunder

Camilla Stenfelt

”Vi har bildat en arbetsgrupp som aktivt arbetar internt med hbtq-frågor på flera olika nivåer. Vi har bland annat gått igenom vår fysiska miljö, arbetat igenom alla våra dokument, blanketter, policys, patientinformationer och vår hemsida med hbtq-glasögon på oss. Vi har ändrat texter i informationen som vi skickar hem till patienterna. Vi arbetar på att ändra i vårt journalsystem så att inte bara kvinna-man utan också kvinna-kvinna och man-man kan kopplas ihop som ett par, vilket ju borde vara självklart! Vi har funderat på och diskuterat hur vårt väntrum uppfattas, vilka tidningar vi har där, hur vi pratar med varandra och med patienterna. Vi har tagit fram en könsneutral hälsodeklaration och mycket annat,” Camilla stenfelt, verksamhetschef, fertilitetscentrum Stockholm.

Thomas Larsen

”Vi har arbetat med att inventera hur vår fysiska och psykosociala miljö ser ut i huset. Vi har inte könsuppdelade toaletter, vi är noggranna med vilken information som möter våra besökare och vi försöker på olika sätt signalera att vi har ett aktivt engagemang i vårt mångfaldsarbete. Det kan ta sig uttryck i de regnbågsflaggor vi placerat ut, eller de regnbågsfärgade paraplyerna vi lånar ut till besökare. Vi arbetar även med små detaljer. När man söker arbete hos oss behöver man inte längre välja mellan att kryssa i en ruta för man eller kvinna, utan det finns också ett tredje alternativ för de som behöver det. Anställda behöver inte heller längre söka pappadagar vid barns födelse utan istället ansöka om föräldraledighet vid barns födelse. Vi träffas regelbundet och har samtalsluncher där vi diskuterar olika frågeställningar kring hbtq. Det kan vara olika filmtips, eller intressanta nyhetsartiklar som analyseras. På det sättet håller vi frågorna vid liv. Förändringarna är inte dramatiska och kostar oss i stort sett ingenting men dessa små förändringar tillsammans med en ökad kunskapsnivå gör att vårt mångfaldsarbete blir på riktigt,” Thomas Larsen, enhetschef för Daglig Verksamhet LSS i Eslöv.

Bosgarden

”Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet vill att alla som möter vår verksamhet, barn, vårdnadshavare, medarbetare, skall bemötas på ett likvärdigt och respektfullt sätt. I den pedagogiska miljön har all personal på förskolorna, förskollärare och barnskötare, tillsammans sett över allt material så som exempelvis leksaker, barnlitteratur och bilder. Vi har exempelvis tagit in böcker som speglar olika familjekonstellationer och personer med olika könsuttryck, samt tagit in lekmaterial som speglar ett mångkulturellt perspektiv och material som visar att människor har olika förutsättningar,” Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndals stad.

Ewa Melin Larsson

”Förutom en gemensam ökad kunskap om hbtq-frågor har vi fått span på det normkritiska tänkandet. Att synliggöra och kritiskt se rådande normer i vårt samhälle. Vi tänker också numer på hur vi väljer våra ord. Vi säger inte hej tjejer/killar utan hej ungdomar. Vi frågar inte om en ungdom är ihop med en tjej/kille, om vi inte vet hur det är, utan frågar istället om ungdomen har någon partner eller hur man har det med kärleken,” Ewa Melin Larsson, Enhetschef, Ungzon Huddinge kommun.

Certifiering

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor.

När kunder eller klienter känner sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt.

Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtq-certifiera en verksamhet ges verktyg för att arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället, men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från ett intersektionellt perspektiv (hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar). Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid.

Certifieringen anpassas självklart efter typ av verksamhet.

”Jätteduktiga föreläsare och pedagoger. Konkretiserar diskussionsfrågor och andra frågor inom ämnet,” deltagare Enköpings lasarett

Så går det till

Certifieringen leds av två utbildare från RFSL. När, var och hur utbildningstillfällena sker planeras tillsammans med uppdragsgivaren.

Certifieringen är uppdelad på ett antal tillfällen, oftast halvdagar, och tar cirka 16 timmar totalt. Vid fyra tillfällen träffas också en mindre arbetsgrupp, ledd av RFSL, där nyckelpersoner i målverksamheten får verktyg att fortsätta arbetet på egen hand efter avslutad utbildning.

När verksamheten är certifierad utvärderas den, och RFSL erbjuder kvalitetsuppföljning, stöd och hjälp under tre år.

”Ni utmanar hela tiden med följdfrågor som får mig att tänka ett steg till,” deltagare från Bosgårdens förskola

Utbildning

RFSL har arbetat med information och opinionsbildning i 65 år, och har spelat en viktig roll i utvecklandet av organisationer och verksamheter.

Vi har en gedigen erfarenhet, ett gott renommé och bred kompetens inom en mängd olika områden.

Idag skräddarsyr RFSL utbildningar för att passa verksamheter med olika typer av inriktningar. Det kan handla om allt från en timmes föreläsning till en heldag med olika typer av arbete. Alla utbildningar utgår från ett normkritiskt perspektiv.

Exempel på teman vi regelbundet utbildar inom

 • Hbtq och normer
 • Likabehandlingsarbete och diskrimineringsgrunder
 • Hbtq och idrott
 • Bemötande
 • Hälsa och sjukvård
 • Unga hbtq-personers hälsa
 • Hbtq och skola
 • Hbtq och arbetsmiljö
 • Hbtq-perspektiv på rekrytering
 • Fackligt hbtq-perspektiv
 • Hbtq & språk (SFI, tolkning)Höjdpunkter

RFSL media & info AB fortsatte arbetet med att bygga en proffsig, hållbar och kommersiell verksamhet och det tillsattes bland annat en referensgrupp för hbtq-certifieringarna. RFSL Örebro, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, Förbundsstyrelsen samt en tjänsteman från Göteborg ingår i referensgruppen.

Utifrån feedback från kunder och från medarbetare påbörjades ett intensivt arbete med att modernisera innehållet och processledningen för hbtq-certifieringen. Arbetet inleddes med att innehåll utvecklades för hbtq-certifieringen. Innehållet gick från att vara generellt till att bli skräddarsytt och anpassat utefter olika verksamhetsområden och uppdragsgivarnas behov och önskemål.

En webbaserad utbildning togs fram, den ger en bra grund och riktar sig bland annat till personer som inte tidigare har arbetat med hbtq-frågor, likabehandling och normer.