Insamlingsstiftelsen RFSL 2015

Årsrapport 2015RFSL

Stöd ger ökad handlingskraft

Behovet av starka och aktiva hbtq-rörelser i Sverige och världen har aldrig varit större än nu. Trots stora framsteg för hbtq-personer rättigheter i många länder ser vi också att rörelser som vill bromsa den här utvecklingen växter sig starkare och vi kan konstatera att många hbtq-personer i Sverige möter hinder och utmaningar i att kunna leva sina liv på samma villkor som andra människor.

För att få ökad handlingskraft, fler valmöjligheter och större makt att påverka omvärlden behöver hbtq-samhället många olika typer av resurser som kunskap, engagemang och tid. Vi behöver också ekonomiska resurser som vi kan styra över själva och som kan användas både för att stötta ett långsiktigt arbete att förändra samhället och för att hjälpa personer i akut nöd.

Allt fler väljer att stötta RFSL:s insamlingsarbete och bidra till ett bättre samhälle även om de inte har möjlighet till ett ideellt engagemang. Vi vet att de som stöttar oss ofta känner stolthet och trygghet genom att skänka pengar till vårt arbete.

Under 2015 har insamlingsstiftelsen RFSL samlat in pengar till bland annat projekt i Indonesien och Uganda men vårt största fokus har varit på att ge stöd till asylsökande hbtq-flyktingar och vårt nätverk RFSL Newcomers.

Årets största kampanj var Jag är Fri som tagits fram av och med asylsökande. Vi har också investerat i RFSL:s infrastruktur med bland annat CSR-system för givare och möjlighet att bli autogirogivare med elektronisk registrering. Nu är snart Insamlingsstiftelsen RFSL rustad med all den grundläggande infrastruktur som behövs för att kunna bedriva ett seriöst insamlingsarbete vilket borgar för RFSL:s självständighet i arbetet för en värld som är bra också för hbtq-personer.

Helena Westin

Helena Westin, Ordförande RFSL:s Insamlingsstiftelse

Skillnad vi gjort

  • Ökad synlighet för hbtq-flyktingar med kampanjen Jag är Fri som också bidragit till att fler personer faktiskt fått asyl.
  • Möjligheten att bli månadsgivare med bank-id har bidragit till att allt fler löpande skänker pengar till RFSL.
  • Under 2015 har insamlingsstiftelsen stöttat RFSL projekt i Uganda och Indonesien.
  • Vi har utvecklat Recycle the Rainbow som nu fått stöd från Allmänna arvsfonden.
  • På kort sikt har insamlingsstiftelsen gjort mycket gott för hbtq-personer, socialt stöd för utsatta, organisering, språkkurser.
  • På längre sikt innebär större resurser att RFSL och hbtq-rörelsen får fler valmöjligheter. Ju mer vi själva kan bestämma över vår verksamhet och ju fler alternativ vi har, desto större påverkan och makt att förändra världen får vi.

Exempel på verksamheter stiftelsen stöttar

Newcomers

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar, med varierande stödmöjligheter.

Jasminé Mehho berättar

Jasminé Mehho

Jasminé Mehho, Nationell samordnare RFSL Newcomers

Varför behövs Newcomers?

Asylsökande hbtq-personer inte är en prioriterad målgrupp i samhället och kunskapen och medvetenheten måste höjas kring asylsökande hbtq-personers erfarenheter av strukturellt förtryck.

Många av de som flytt förföljelse i sina hemländer på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck saknar trygga rum. Därför stärker vi communityt i deras nuvarande situation, utifrån ett tryggt, meningsfullt och socialt sammanhang.

Vad betyder Newcomers i människors liv?

Newcomers är unikt och gör skillnad i människors liv, här behöver ingen känna sig förföljd eller vara rädd för repressalier, en fristad helt enkelt!

Vad var det viktigaste under 2015?

Att fler Newcomersgrupper startat och att vi äntligen fått lite mer uppmärksamhet än tidigare, som också har lett till att fler personer har engagerat sig.

Paola Raffo Calderón berättar

Paola

Paola Raffo Calderón, Newcomers

Jag är 47 år och är en transtjej från Peru. Glad, positiv, arbetskraftig, full av drömmar och mål och framtidstro som alltid har ett leende att ge till folk.

Hur hittade du Newcomers?

Genom en vän som rekommenderade det och det var det bästa som hänt mig. Newcomers hjälper mig att hitta en vardag i Sverige, att lära mig mina rättigheter och skyldigheter och integrera mig bättre socialt i det svenska samhället.

Vad betyder gruppen för dig?

Newcomers är en speciell plats för mig, där kan jag uttrycka mina tvivel och idéer fritt för vänner och för mig viktiga personer. Newcomers är speciellt för där har jag funnit stöd, svar, hjälp, råd och vänner.

Kommer du att fortsätta delta i verksamheten?

Självklart, för jag trivs, jag känner mig hemma och Newcomers känns som min familj.

HBTQ-Kojan

Kojans mentorer

HBTQkojan.se är ett mentorprogram på internet för unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner) mellan 13-25 år. Här kan du som är hbtq eller funderar på om du är det få en trygg vuxen hbtq-person att chatta med en gång i veckan under 10 veckor.

”Det var superhärligt att chatta med min mentor. Jag har fått svar på mina frågor och funderingar och jag känner mig mindre ensam nu. Det har verkligen peppat mig att gilla mig själv bättre,” deltagare HBTQkojan

Jojo Stenberg berättar

Jojo Stenberg, projektledare för HBTQkojan.se

Vad är HBTQkojan?

HBTQkojan är ett mentorskap på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. Här kan de skapa ett konto och få en trygg, vuxen hbtq-mentor att chatta med under tio veckor.

Som projektledare får jag vara en del av att ta till vara det engagemang som finns hos vuxna inom hbtq-communityt av att vilja ge något tillbaka till de som är unga idag. Mitt jobb är att möjliggöra, tillgängliggöra och trygga det mötet mellan unga hbtq-personer i behov av stöd och vuxna med erfarenheter som kan göra skillnad.

Kan du berätta lite om Kojan 2015?

2015 var ett stort år för HBTQkojan då vi gick från att vara ett arvsfondsfinansierat projekt till en befintlig verksamhet inom RFSL Stockholm. Detta innebar att vi klarade av glappet mellan en stabil försörjning och en mera osäker sådan, men med den konsekvensen att verksamheten fick minska med mer än hälften av sin kapacitet. Om vi 2014 hade 70 avslutade mentorskontakter så hamnade den siffran på runt 30 för 2015. Detta behöver ställas mot bakgrunden att behovet av en hbtq-mentor inte har minskat. Arbetet går därför vidare med att säkra finansieringen för Sveriges enda riktade nätstöd för den här målgruppen.

Vad säger målgruppen?

I rapporten ”Inte längre ensam. Samtal på HBTQkojan mellan 2012-2014” framgår det tydligt att HBTQkojans deltagare upplever en positiv förändring i sina liv efter mentorskontakten. För många innebär HBTQkojan en första kontakt med en annan hbtq-person och ett tillfälle att få prata om sina tankar och känslor utan att bli ifrågasatt. En ökning i att kunna vara öppen med sina identiteter efter mentorskapet syns tydligt i den enkätundersökning som låg till grund för rapporten.

Uganda

2010 startades ett samarbetsprojekt mellan RFSL och ett flertal hbtq-organisationer i Uganda. Projektet fick namnet PAL project, vilket står för Project planning, Advocacy and Leadership, men som också hänsyftar till ordet ”pal”, det vill säga ”kompis” på engelska.

De organisationer som deltar i projektet är Freedom and Roam Uganda (FARUG), Sexual Minorities Uganda (SMUG), Icebreakers Uganda, Spectrum Initiatives Uganda, Queer Youth Uganda, och St Paul Recreation Centre.

PAL project syftar till att stärka den ugandiska hbtq-rörelsen i dess arbete för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Medlemmar i de olika organisationerna deltar i utbildningar i olika ämnen som organisationerna anser sig behöva bli starkare i, som till exempel påverkansarbete, fundraising och projektplanering.

Projektet är organiserat på ett sätt som syftar till att stärka rörelsen och öka samarbetsviljan mellan olika organisationer. De sex olika organisationer som är involverade i projektet har ansvar för varsitt mindre förändringsprojekt, ”småprojekt”, som tillsammans utgör PAL project.

”Samarbetet med RFSL har lett till att partnerskap uppstått mellan hbtq-organisationer, det civila samhället och med internationella allierade. Rörelsen får möjlighet att tala med en röst, till skillnad från innan då den var mycket splittrad,” Diane Bakuraira, från organisationen FARUG i Uganda

Indonesien

Sedan 2010 samarbetar RFSL med Arus Pelangi, en federation för hbtq-organisationer i Indonesien. De har tolv medlemsorganisationer och verksamheter i åtta av landets 34 regioner.

Genom projektet, som stöds av Forum Syd, vill organisationerna öka acceptansen för hbtq-personer i Indonesien och under senare år ligger stort fokus på att hbtq-personers mänskliga rättigheter ska erkännas bland myndigheter, religiösa ledare och politiker

En annan viktig del av projektet är den interna utvecklingen inom organisationerna. De arbetar med att få på plats rutiner för demokratiskt beslutsfattande, avstämningar och rapportering av projekt och ekonomi, och en mer stabil finansiering. Under de år som projektet pågått har organisationernas kapacitet utvecklats mycket och Arus Pelangi är idag en viktig aktör i hela den Sydöst-asiatiska regionen när det gäller hbtq-frågor och mänskliga rättigheter.