Motionera till RFSL:s kongress

KongressRFSL

Vill du eller din avdelning föreslå något i motion till RFSL:s kongress den 18-20 oktober? RFSL:s kongress är förbundets högsta beslutande organ. Beslut fattade av kongressen måste med andra ord genomföras. En motion kan exempelvis ha med verksamhet att göra, eller med RFSL:s styrdokument eller med ett politiskt ställningstagande.

Motioner till kongressen behöver ha inkommit till förbundet senast den 18 maj. Det är för att förbundsstyrelsen ska ha tid på sig att ta ställning till förslag i motionen. Motionen kommer sedan, tillsammans med förbundsstyrelsens yttrande över den, med i de kongresshandlingar som skickas till alla avdelningar/ombud inför kongressen.

Alla medlemmar i RFSL och avdelningar har rätt att skriva motioner till kongressen. En motion kan handla om vad som helst som rör arbetet med RFSL:s hbtq-politiska frågor eller RFSL som organisation. En motion bör fokusera på ett ämne eller ett förslag och innehålla en text som kortfattat beskriver motionärernas ämne och förslag. Motionen ska tydligt börja eller sluta med ett eller flera yrkanden (förslag) som formuleras som att-satser, dvs ”jag/vi yrkar att …”. Varje att-sats ska bara innehålla ett förslag.

Motioner ska skickas via e-post: motioner@rfsl.se eller post: RFSL, Box 350, 101 26 Stockholm. För att kunna behandlas av kongressen måste motionen ha inkommit senast kl 24.00 den 18 maj.