Surrogacy

To become and be a parentVeronica Berg Hulthén & Anna Nordqvist

En surrogatgraviditet - även kallat surrogatmödraskap eller värdmödraskap - innebär att en person genomgår en graviditet och föder ett barn åt någon annan/några andra.

The person carrying the child is called the surrogate mother or the surrogate host. The idea of surrogacy is most often that the surrogate isn’t to become the legal or social parent to the child. Currently there are no legal regulations around surrogacy in Sweden. It can thus be done through a private agreement; a person can be inseminated in the home, have the child and then renounce the legal maternity in favor of someone else. There are no legal regulations that see to the child’s best interest in such a situation in Sweden.

Some LGBTQ people choose to travel to other countries to become parents through surrogacy. The reason can be that the country in question has laws that make agreements about surrogate pregnancies legally certain. A surrogate pregnancy may be an option if you who want to become parent/parents can’t carry a child yourself/yourselves because of medical reasons, you have been forcibly sterilized or that you don’t have access to eggs or uterus.

Surrogacy in Sweden, how it works

A surrogate pregnancy means that a person carries a child in order for somebody else to become its legal and social parents. Since surrogate pregnancies are unregulated in Sweden it isn’t possible to get help with assisted fertilization at a clinic in connection with an agreement of surrogacy.

Even though surrogate pregnancies are legally unregulated in Sweden, a private agreement about surrogacy is possible. A child can be conceived through insemination at home, and the person who gets pregnant can give their consent to somebody else adopting the child after it is born.

Read more about what to think about before a home insemination and how to go about it under the headline Heminsemination.

Private agreements about surrogate pregnancies aren’t prohibited in Sweden, but they are in many ways legally challenging and risky because surrogate pregnancies are completely unregulated in Sweden. Read more about how it works legally and what you should think about before a private agreement about surrogacy in Sweden under the headline Juridiskt föräldraskap efter assisterad befruktning.

Surrogacy in Sweden, jurisprudence

Private agreements about surrogacy aren’t prohibited in Sweden, but it is a legal challenge since they’re not regulated. If you plan on making a private agreement about surrogacy in Sweden, there are several things to think about beforehand.

Important to think about

The person who carries the child can’t ask the intended parents for compensation for possible reduced working hours during the pregnancy, compensation for pregnancy clothes or other costs that may arise due to pregnancy. If there are complications during the pregnancy or if something happens to the person carrying the child they have no legal possibility to demand financial restitution for this by the intended parents.

After the child is born there is no possibility for the person who carried the child to demand that an intended parent adopt the child and thereby becoming its legal parent. The legal protection for the person who carries the child is thus very low. The child can risk ending up with a person that hasn’t intended to take care of it, i.e. the surrogate host. A situation that in the worst case scenario could result in lengthy legal processes in order for custody/parenthood to be determined.

If the person carrying the child should change their mind and want to be the legal and social parent to the child, the intended parents have no right to demand that the person should consent to adoption. Skulle den som burit barnet ångra sig och vilja vara juridisk och social förälder till barnet, har inte heller de tilltänkta föräldrarna rätt att kräva att personen istället ska ge sitt medgivande till en adoption.

Närståendeadoption efter en surrogatgraviditet

Det vanligaste förfarandet vid en privat överenskommelse om en surrogatgraviditet i Sverige är att en av de tilltänkta föräldrarna också bidragit med spermier och att denna registreras som juridisk far till barnet efter att barnets fötts. Den som burit barnet kan därefter ge sitt medgivande till att den andra förälderns(faderns) partner adopterar barnet. Om barnet har en genetisk koppling till en av de tilltänkta föräldrarna kan alltså en närståendeadoption genomföras. Detta kräver att de tilltänkta föräldrarna är sambor eller gifta med varandra. Tidigare har det krävts att man varit gifta med varandra, men från och med den 1 september 2018, är det möjligt att närståendeadoptera även inom en samborelation. Läs mer om hur en närståendeadoption går till under rubriken Juridik – assisterad befruktning.

Surrogat utomlands, så går det till

Det finns flera länder som reglerar surrogatöverenskommelser vilket möjliggör för de tilltänkta föräldrarna att registreras som juridiska föräldrar och att surrogatvärden inte automatiskt blir juridisk förälder till barnet. Att en person eller ett par från Sverige blir föräldrar genom en överenskommelse om surrogat i ett annat land är inte olagligt, däremot är det juridiskt osäkert eftersom den svenska lagstiftningen utgår ifrån att en person som föder ett barn alltid registreras som juridisk förälder till barnet.

Partiellt eller fullständigt?

En surrogatgraviditet där surrogatvärdens egna ägg används kallas för partiellt surrogat. Vid partiellt surrogat kan befruktningen ske utanför kroppen eller genom en insemination. En surrogatgraviditet där ägget kommer från en äggdonator eller från en av de blivande föräldrarna, och surrogatvärden inte är genetiskt kopplad till barnet, kallas för ett fullständigt surrogat. Vid fullständigt surrogat sker alltid befruktningen utanför kroppen. Den förälder som har ägg eller äggdonatorn får genomgå den första delen av en IVF-behandling, det vill säga en hormonbehandling för att få ägg att mogna i äggstockarna följt av ett äggplock. Äggen befruktas sedan med spermier, som oftast kommer från en av föräldrarna. Ett (eller flera) befruktade ägg återförs sedan till surrogatvärdens livmoder. Läs mer om hur en IVF-behandling går till under rubriken IVF-behandling (länk).

Altruistiskt eller kommersiellt?

En surrogatöverenskommelse utomlands kan vara altruistisk eller kommersiell. Vid en altruistisk surrogatgraviditet får inte surrogatvärden någon ersättning för att hen är surrogatvärd. Omkostnader och förlorad arbetsinkomst på grund av graviditeten kan dock ersättas, till exempel kostnader för läkarbesök, eventuella extra försäkringar och gravidkläder.

Vid en kommersiell surrogatöverenskommelse får surrogatvärden en specifik ekonomisk ersättning utöver ersättning för förlorad arbetsinkomst och omkostnader på grund av graviditeten. Länderna som reglerar detta har olika kontroll av och bestämmelser kring ersättningsnivåer vid kommersiellt surrogat.

Surrogat utomlands, juridik

Det finns inget förbud inom svensk lagstiftning mot att genomföra surrogatöverenskommelser utomlands. Detta gäller både altruistiskt och kommersiellt surrogat. Det finns dock ingen reglering om hur ni gör, därför kan det vara svårt att få till det på ett rättssäkert sätt.

Förutsättningar i olika länder

I en del länder finns det möjlighet att genomföra en surrogatöverenskommelse i och med att landet uttalat har tagit ställning för surrogatöverenskommelser. I flera av dessa länder sker också ett direkt överlämnande av vårdnaden av barnet från surrogatvärden till de tilltänkta föräldrarna och därmed behövs det ingen närståendeadoption där surrogatvärden ger sitt medgivande till att barnet adopteras. Det innebär att enligt ett annat lands regelverk är det redan klart med vem/vilka som är de juridiska föräldrarna till barnet och krocken uppstår först vid kontakten med den svenska lagstiftningen. I en del länder är det också möjligt med surrogatöverenskommelser eftersom landet i fråga helt saknar en reglering i frågan och att det därmed möjliggjort för detta.

Den svenska lagstiftningen

I Sverige blir en person som fött ett barn alltid barnets juridiska förälder. Det är i och med detta som krocken med andra länders lagstiftning blir uppenbar eftersom en surrogatgraviditet inte syftar till att surrogatvärden ska bli juridisk förälder till barnet. Detta innebär att ni inför en surrogatöverenskommelse utomlands bör vara pålästa både om den svenska lagstiftningen samt om den lagstiftning som gäller kring familjejuridik i det land där surrogatöverenskommelsen kommer att genomföras. Detta för att ha koll på vilka eventuella situationer som kommer att uppstå.

Att barnet behöver närståendeadopteras av en av föräldrarna för att båda de tilltänkta föräldrarna ska bli juridiska föräldrar är till exempel ett scenario som är väldigt vanligt. Detta även om barnet aldrig har varit juridiskt bunden till surrogatvärden i det land där barnet föddes. Innan barnet har närståendeadopterats finns det alltid en rättsosäkerhet för alla inblandade, både för surrogatvärden, barnet och föräldrarna.

Hjälp på vägen

För att vara förberedda på bästa sätt är det att rekommendera att ni som funderar på surrogat utomlands har kontakt med jurister som är kunniga på det aktuella landets familjejuridik. Det kan handla om att få information om vilka papper som behöver förberedas samt hur en eventuell närståendeadoptionsprocess kan underlättas.

Faktagranskning

Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik. 
Datum faktagranskning: 22 april, 2017