RFSL:s kurser

RFSL erbjuder flera föreläsningar med olika fokus som enkelt kan kombineras till kompletta utbildningspaket. Dessa föreläsningar syftar till att ge övergripande hbtqi-relevant kunskap och tjänar som inspiration till vidare likabehandlingsarbete. Alla föreläsningar är valbara och kan kombineras, förutom “Introduktion till hbtqi och normkritik” som måste ingå i alla utbildningspaket.

Vi har föreläsningar inom följande områden:

Introduktion till hbtqi och normkritik

Inkluderande arbetsmiljö

En verksamhet för alla – normer och bemötande 

Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Idrott för alla

Kommunikation som når fler 

Hbtqi och LSS

Våldsutsatthet ur ett hbtqi-perspektiv

Hbtqi och asylprocessenIntroduktion till hbtqi och normkritik – föreläsning 1 h

Under den här föreläsningen får deltagarna grundläggande kunskap om normer som påverkar oss i samhället, med särskilt fokus på normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Vi går igenom relevanta begrepp som rör normer, normkritik och hbtqi. Denna föreläsning bör ingå i alla utbildningspaket.

Passar för: Alla verksamheter.

Inriktningar

Till dessa kurser passar det att lägga till interaktiva inslag såsom gruppövningar och diskussioner. Detta är möjligt så länge gruppen inte består av fler än 25 deltagare.

Graden av interaktivitet påverkar utbildningstiden:
Endast föreläsning – 1,5 h, Föreläsning plus övning – 2 h

Inkluderande arbetsmiljö

Alla som arbetar påverkas av sin arbetsmiljö. Som arbetsgivare har du särskilda skyldigheter när det gäller arbetsmiljön men också olika möjligheter. I den här föreläsningen fokuserar vi på arbetsmiljö utifrån ett hbtqi-perspektiv. Vi ger konkreta tips och idéer för en mer inkluderande arbetsmiljö och deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet kan påverka arbetsplatsen och begränsa hbtqi-personer.

Passar för: Alla arbetsplatser.

En verksamhet för alla – normer och bemötande

Bemötandet har stor betydelse för hur en verksamhet uppfattas. I den här kursen fokuserar vi på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi bemöter andra. Deltagarna får kunskap om vilka konsekvenser normativt bemötande kan ha för hbtqi-personer samt verktyg för hur arbetsplatsen kan bli mer hbtqi-kompetent i sitt bemötande.

Passar för: Alla yrkesgrupper som möter människor i sitt arbete.

Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka diskriminering på arbetet. I den här kursen ges grundläggande kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Vi går igenom arbetsgivarens lagstadgade krav på aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Deltagarna får också konkreta tips för att främja lika rättigheter på arbetsplatsen och hur det går att få syn på risker och motverka diskriminering.

Passar för: Alla arbetsplatser.

Hbtq-personers hälsa och livsvillkor

Hbtq personer har sämre psykisk och fysisk hälsa än övrig befolkning. I den här kursen presenterar vi hälsoläget och ger förklaringsmodeller till varför det ser ut som det gör. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar människors livsvillkor utifrån minoritetsstress, diskriminering, trakasserier och hatbrott, våld och ohälsa. Deltagarna får också tips och kunskap om främjande och stärkande faktorer.

Passar för: Arbetsplatser inom vård, socialtjänst och andra yrkesgrupper som arbetar med människors hälsa och livsvillkor.

Transinkluderande jämställdhetsarbete

Syftet med jämställdhetsarbete är en jämn fördelning av makt, möjligheter och resurser, men vad händer med transpersoner i det arbetet? 

I den här kursen undersöker vi hur jämställdhetsarbetet kan göras med ett transperspektiv. Deltagarna får bland annat kunskap om könsmaktanalyser utifrån en flerdimensionell syn på kön, och konkreta metoder för att inkludera transpersoner i kartläggningar som enkäter och undersökningar.

Passar för: er med uppdrag att arbeta med jämställdhet inom exempelvis kommun, myndighet eller region. 

Idrott för alla

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och har som mål att inkludera alla. I den här kursen fokuserar vi på hur idrottsrörelsen kan bli mer inkluderande för hbtq-personer. Deltagarna får kunskap om idrottsrörelsens utmaningar och hbtqi-personers upplevelser inom idrotten och arbetssätt för att motverka exkludering och trakasserier.

Passar för: Idrottsföreningar och andra verksamheter inom idrottsområdet.

Kommunikation som når fler

Fungerande kommunikation kan vara avgörande för en arbetsplats. I den här kursen tittar vi på hur vi kan skapa en mer inkluderande och normmedveten kommunikation. Deltagarna får kunskap om hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hur vi kommunicerar i text och bild och hur det kan leda till att hbtq-personer osynliggörs eller exkluderas. Kursen ger deltagarna konkreta tips på hur kommunikationen internt och externt kan nå ut till fler.

Passar för: Personer som arbetar med intern eller extern kommunikation på såväl företag, myndighet eller annan verksamhet.

Hbtqi och LSS

I den här kursen går vi igenom arbetssätt för en mer inkluderande LSS-verksamhet. Deltagarna får kunskap om hur normer kring funktionalitet samverkar med normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet och om utmaningar som möter hbtqi-personer med funktionsvariationer.

Passar för: LSS-verksamheter och andra verksamheter som arbetar med frågor som rör funktionsvariationer.

Våld

I den här kursen fokuserar vi på hur normer kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet påverkar hbtqi-personers utsatthet för våld, hatbrott och minoritetsstress.  Deltagarna får kunskap om hbtq-personers utsatthet för våld generellt och i nära relationer. Arbetssätt för att främja hbtqi-personers livsvillkor presenteras.

Passar för: Alla som i sin verksamhet möter utsatta personer  och särskilt för yrkesgrupper som möter våldsutsatta.

Hbtqi och asylprocessen

På många håll i världen utsätts hbtqi-personer för förföljelse och kriminaliserande lagar. Tusentals hbtqi-flyktingar flyr varje år till Europa, och antalet hbtqi-asylsökande i Sverige har ökat de senaste åren. I kursen går juristen igenom asylprocessen för hbtqi-personer, särskilda utmaningar i prövningen av hbtqi-asylskäl, vad som är hbtqi-specifik förföljelse, vilka erfarenheter hbtqi-flyktingar ofta bär på, samt hur olika aktörer som möter hbtqi-asylsökande stötta dem och bidra till en så rättssäker asylprocess som möjligt. Kursinnehållet anpassas till deltagarnas behov. 

Passar för: Alla som möter asylsökande. Särskilt jurister, myndigheter som arbetar med asylsökande, arbetsplatser inom kommun och landsting, t.ex. vårdpersonal, skolpersonal, organisationer och ideellt engagerade.

Utbildingspaket

Er verksamhet kan sätta samman en paketutbildning med flera av våra kurser utifrån era behov och önskemål. Nedan ger vi förslag på några paket med olika fokus och tänkta målgrupper.

Paketutbildningarnas tid och pris varierar utifrån gruppstorlek samt önskemål och möjlighet till interaktivitet.

För arbetsplatser som vill få en grundläggande kunskap kring hbtqi och ramar för likabehandlingsarbete:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Inkluderande arbetsmiljö
 •     Ramar för likabehandling – diskrimineringslagen i praktiken

För yrkesgrupper som arbetar med människor och vill fokusera på ett mer inkluderande bemötande:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Inkluderande arbetsmiljö
 •     En verksamhet för alla – normer och bemötande

För vårdverksamheter eller sociala verksamheter som vill få mer kunskap om hbtqi-personers hälsa och livsvillkor:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor
 •     Våldsutsatthet ur ett hbtqi-perspektiv

För vårdverksamheter eller sociala verksamheter som vill utveckla sitt bemötandearbete:

 •     Introduktion till hbtqi och normkritik
 •     Hbtqi-personers hälsa och livsvillkor
 •     En verksamhet för alla – normer och bemötande

Kontakt

Vid frågor eller bokning av våra kurser kontakta utbildning@rfsl.se.

Taggar:

utbildning