Hbtq-certifiering

Certifiering och utbildningRFSLFoto: Mathilda Piehl

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

När kunder, klienter och medarbetare upplever sig välkomna från början läggs en förtroendefull grund för fortsatt positiv kontakt.

Ledorden för RFSL:s certifiering är hållbarhet och långsiktighet. Genom att hbtq-certifiera er verksamhet får ni verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid i Sverige.

Utbildningens innehåll anpassas till viss del utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

Så går certifieringen till

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Under certifieringen kommer verksamheten att bilda en hbtq-grupp som driver arbetet med att ta fram en handlingsplan. RFSLs utbildare stöttar hbtq-gruppen i arbetet med att undersöka möjligheter, normer och risker i den egna verksamheten, samt med att formulera insatser för fortsatt arbete.

Certifieringen har en tydlig start och ett avslut, men processen lägger grunden för ett arbete som kommer att fortsätta långt efter att verksamheten fått sitt certifikat.

Målsättning

Efter avslutad hbtq-certifiering ska

  • de anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.
  • verksamheten ha påbörjat ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Upplägg

  • Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtq-grupp som verksamheten bildar
  • 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten
  • 2 workshops med verksamhetens hbtq-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten)
  • Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete
  • Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess
  • Tillval: För de verksamheter som vill få dokumenterat vad hbtq-certifieringen lett till, finns möjligheten att beställa en bas- och eftermätning samt en skriftlig rapport över resultatet av hbtq-certifieringen.

Kontakta oss idag och få ett förslag som matchar just dina behov!

Lista över tidigare certifierade verksamheter.

Kontakt

Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se.

Mer information

Ladda ned broschyr om Hbtq-certifieringen