Bidra till ny forskning om regnbågsfamiljer

Just nu pågår två forskningsprojekt vid Linköpings universitet på temat regnbågsfamilj. Det ena handlar om hur det är att leva i en familj bestående av två pappor och barn, det andra om förlossningsrädsla hos lbt-personer. RFSL kontaktade Anna Malmquist som leder de båda forskningsprojekten, för att få veta mer.

Om vi börjar med forskningsprojektet om gaypappors familjeliv, vad är syftet med studien?

Syftet med studien är att brett och öppet undersöka hur gaypappors familjeliv ser ut, hur är det att bilda familj som gaypar i vårt heteronormativa samhälle? Vi ställer forskningsfrågor som bland annat: Hur upplever gaypappor möten med hälso- och sjukvård, familjerätt, förskola och skola? Hur påverkas deras vardagsliv av heteronormativa föreställningar om föräldraskap? Hur hanterar papporna jämställdhet i sina parrelationer? Hur delar de omsorgen om barnen och hur lägger de upp föräldraledighet?

Vår förhoppning är att studien genom att belysa gaypappors familjeliv ska generera kunskap som inte minst kan vara värdefull för alla som möter familjer i sin yrkesvardag, tex inom sjukvård eller skola. Jag föreläser ofta för olika yrkesgrupper om regnbågsfamiljer, men eftersom det inte finns någon svensk forskning om gaypappor har jag hittills bara kunnat hänvisa till hur det ser ut i länder som USA.

Vem kan delta i studien?

Vi intervjuar manliga samkönade par med ett eller flera barn. Även ensamstående gaypappor är välkomna att delta!

Vilka är ni som intervjuar och var kan intervjuerna genomföras?

Jag är forskare i psykologi och har tidigare jobbat med en stor studie om lesbiska familjer. När jag påbörjade min förra studie fanns inte mycket kunskap om lesbiska familjer heller, men idag finns ganska mycket forskning om de familjerna. Däremot saknas det fortfarande forskning om gaypappor. Därför känns det jätteroligt att få genomföra den här studien! Förutom jag själv är det också två studenter som jobbar med projektet, Alexander Spånberg Ekholm och Sonja Höjerström. De är psykologstudenter som läser sista terminen på sin utbildning. Jag är själv bisexuell och har två barn med min exfru. Studenterna har också egna hbtq-erfarenheter.

Vi gör intervjuerna på den plats som deltagaren själv tycker passar bra, vi kommer gärna hem till deltagarna, men det går såklart att hitta en annan plats också.

Forskningsprojektet om förlossningsrädsla hos lbt-personer, vad är syftet med den studien?

Förlossningsrädsla är väldigt vanligt, ungefär 14% av alla livmoderbärare är rädda för att föda barn. Idag finns ganska mycket kunskap om hur lesbiska och bisexuella kvinnor upplever möten sjukvården i samband med graviditet och förlossning, bland annat den forskning jag själv gjort tidigare. Från den tidigare forskningen vet vi att många känner en stor oro för att möta fördomsfullhet och okunnighet kring sin sexualitet eller sin relation, och dessvärre är det många som upplever dåligt bemötande. Det finns ännu inte någon forskning alls om just förlossningsrädsla hos lbt-personer, men vi vet att oro för dåligt bemötande kan öka risken för förlossningsrädsla. Vi vet också att psykisk ohälsa är vanligare hos hbtq-personer än hos heterocis-personer, och dessvärre ökar risken för förlossningsrädsla hos dem med annan psykisk ohälsa. Detta gör att vi tycker att det är viktigt att undersöka både hur vanligt förlossningsrädsla är bland lbt-personer, men också hur förlossningsrädslan tar sig uttryck i den här gruppen. Det är ju också så att många lbt-personer bildar familj med en partner som också kan föda barn, och förlossningsrädsla kan påverka både relationen och livet i stort även när partnern går igenom en graviditet.

Vem kan delta?

Vi gör två delstudier. I den första vill vi ta reda på hur vanligt förlossningsrädsla är hos lbt-personer. Det gör vi genom enkäter som kommer att delas ut till gravida och deras partner vid mödravårdsenheter. I den andra delstudien är vi intresserade av hur förlossningsrädda lbt-personer upplever förlossningsrädslan och hur de upplevt möten med sjukvården vid eventuella graviditeter. Här söker vi deltagare som är lbt-personer och känner en rädsla för förlossningar. Vi söker både personer som har barn som hen själv eller någon annan fött, och personer som ännu inte har barn.

Vilka är ni som intervjuar?

Vi är fyra personer som jobbar i det här projektet. Det är förutom jag själv en förlossningsläkare som heter Katri Nieminen och som är specialiserad på just förlossningsrädsla. Vi har också två psykologstudenter i projektet som går sista terminen på utbildningen. Även här gör vi intervjuerna på den plats som deltagaren väljer.

Var ska jag vända mig om jag vill delta i någon av studierna?

Den som vill vara med i någon av studierna får gärna kontakta mig via mejl (anna.malmquist@liu.se). Det räcker att skriva ”hej hej, jag är intresserad av det här projektet”. Då skickar jag mer information om studien. Man binder sig inte till att vara med bara för att man hör av sig, utan det är helt frivilligt och går också att avbryta sin medverkan när som helst. Alla som intervjuas hålls anonyma när resultaten publiceras.

När förväntas studierna vara klara att presenteras?

De första resultaten har vi redan i slutet av våren, för då är studenterna som jobbar i projekten klara med sina examensuppsatser. Då kommer vi också att ha samlat in så mycket kunskap att det går att berätta om resultaten tex på utbildningar och kurser. Sen tar det ofta ganska lång tid att få forskning publicerade i vetenskapliga tidskrifter, det dröjer minst ett år till.