Vad hände med hivpreventionen? Ny rapport från RFSL.

RFSL

2016 meddelade regeringen att bidraget till hivprevention skulle halveras. RFSL lanserar nu en rapport som synar konsekvenserna och kommer med åtgärdsförslag.

Idag lanserar RFSL rapporten Halveringen av statsanslag 2:4 – En konsekvensanalys. I den görs ett antal nedstamp bland några RFSL-avdelningar samt storstadsregionerna, för att se vilka konsekvenser den hastiga och oförberedda halveringen av statsanslaget 2017 orsakade en kort tid därefter.

RFSLs rekommendationer är:

  • Folkhälsomyndighetens medel för sin egen och frivilligorganisationers kommunikationsinsatser och metodutveckling bör återställas. Folkhälsomyndigheten bör ha tillräckliga resurser att ha kontakt med alla organisationer som får statsbidrag, även lokala och regionala organisationer. Detta skulle innebära en ökning på 16 miljoner kronor per år.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning med syfte att instifta en folkhälsolag i Sverige.
  • Varje region ska ha en enhet som har ansvar för hivpreventionen i regionen, som tar ansvaret för samverkan med både frivilligsektorn och andra regioner.
  • Storleken på anslaget till ideella organisationer bör räknas upp årligen för att ta hänsyn till kostnadsökningar i verksamheterna.
  • Arbetet med en nationell strategi för arbetet med SRHR bör inkludera ett hivperspektiv. Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör dock finnas kvar parallellt även framöver.
  • En utvärdering bör tillsättas för att se över hivpreventionen och tillgången till testning i hela landet, och vilka konsekvenser neddragningen av hivanslaget har fått.

Sverige var det första landet med att uppnå UNAIDS satta 90-90-90-mål*. Dessa mål nåddes på grund av ett stabilt och effektivt hivpreventivt arbete I Sverige. Rapporten vittnar däremot om konsekvenser som inte gynnar ett långsiktigt och systematiskt arbete, samt heller inte en likvärdig tillgång till insatser och jämlik hälsa.

I underlaget till den senast antagna nationella hivstrategin skriver Folkhälsomyndigheten att “det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver därför fortsatt prioriteras och upprätthållas på en hög nivå samt utvecklas för att risksituationer och riskbeteende ska minska.”**

– Regeringen behöver fortsatt lyssna till Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilka klart och tydligt antogs och inluderades i den nationella hivstrategin, säger Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

RFSL har arbetat med hivprevention sedan början av 1980-talet och är en tongivande aktör inom området och har alltsedan dess bevakat utvecklingen av Sveriges hivprevention. Denna rapport är ytterligare ett bidrag från RFSL, vars resultat och rekommendationer vi hoppas kunna bidra till att stärka ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och hållbart hivpreventivt arbete framöver.

* Att 90 procent av alla som lever med hiv ska veta om sin status, att 90 procent av dessa har behandling, och att 90 procent av dessa ska ha omätbara virusnivåer.

** Folkhälsomyndigheten, 2017, Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, s. 9.