Stöd till asylsökande i nytt RFSL-projekt

RFSL

Under våren har RFSL startat ett nytt projekt för att stötta asylsökande hbtqi-personer och uppmärksamma rättsosäkerheten i hbtqi-personers asylprövningar. Projektet finansieras av AMIF, som är Asyl, migrations- och integrationsfonden, och löper till december 2026.

Projektet involverar ett flertal RFSL-avdelningar, som får möjlighet att ha anställda för att bedriva Newcomersverksamhet och erbjuda samtalsstöd av en kurator. Genom projektet kan RFSL också erbjuda utökad asyljuridisk rådgivning. Projektfinansieringen har möjliggjort för RFSL  att bygga upp en stabil struktur och en professionell organisation som ligger till grund för arbetet och som har kapacitet att stötta volontärer och ideella på ett hållbart sätt.

En av de stora utmaningarna är att asylsökande hbtqi-personer ofta kommer i kontakt med RFSL först när de redan har fått ett avslag på en asylansökan. Genom proaktiva och uppsökande insatser, kommunikation, information och samverkan med andra aktörer som möter asylsökande, ökar möjligheterna att nå asylsökande hbtqi-personer med information om att RFSL finns tidigare och till fler.

Utöver det sociala, kurativa och rådgivande arbetet trappar RFSL även upp sitt påverkansarbete i asyl- och migrationsfrågor. Arbetet utgår från den rättsutredning som publicerades 2020 och som följdes upp 2023. Utredningen visar påtagliga brister i rättssäkerheten vid prövningen av hbtqi-personers asylansökningar. Det handlar främst om otillåtna krav som ställs för att den asylsökande ska bedömas som trovärdig när den berättar om att den är hbtqi-person, något som strider mot både internationell och svensk rätt. Utredningen, och dess uppföljning, visar också på att de motiveringar som handläggarna på Migrationsverket skriver utgår ifrån fördomar och antaganden om hur det är att leva som hbtqi-person.

För att försöka ändra på detta kommer RFSL att i ännu högre utsträckning jobba med att utbilda handläggare och jurister, granska beslut och tillgängliggöra information för allmänheten, med mera. Ingen människa ska behöva leva i skräck för förföljelse på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck och den som söker asyl på grund av detta har rätt att bli trodd och få skydd.