Sexuella övergrepp och grooming i hbtq-communityt

RFSL

Svenska Dagbladet har under sommaren haft en artikelserie med fokus på grooming över internet med vuxna män som förövare, där männen sökt kontakt med en fiktiv minderårig pojke. RFSL ser mycket allvarligt på sådana övergrepp mot barn som beskrivs i artikelserien. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och sexuellt våld, inte minst sexuella övergrepp riktade mot barn. RFSL kan erbjuda stöd till personer som blivit utsatta och genomför vissa förebyggande insatser mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Grooming är ett brott
Grooming innebär att någon tar kontakt med ett barn under 15 år i sexuellt syfte. Ofta sker en sådan kontakt på ett chattforum över internet. Att föreslå en träff eller stämma träff med ett barn under 15 år i sexuellt syfte är olagligt. Med träff menas både ett fysiskt möte och ett möte som sker via tekniska hjälpmedel, som dator eller mobiltelefon. Grooming har varit ett brott sedan 2009 och 2018 skärptes brottet så att straffansvar inträder redan när en vuxen person föreslår en träff i sexuellt syfte med ett barn. Den som döms för brottet, som benämns kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, döms till antingen böter eller fängelse i högst två år.

Svenska Dagbladets artikelserie ”David och männen”
Svenska Dagbladet (SvD) har under sommaren publicerat artikelserien ”David och männen”. Reportrar på tidningen skapade en fiktiv karaktär, ”David”, på chattforumet Qruiser och i dejtingappen Grindr, som uppgav att han var 14 år gammal. Även en fiktiv bild skapades av ”David”. Under de dagar som ”Davids” profil låg ute på forumen var det, enligt SvD, drygt 100 män som chattade med honom om sex trots att de fått veta att han var under 15 år. Hur många av dessa som föreslagit en träff i sexuellt syfte med ”David” framgår inte. SvD lyckades identifiera 33 av männen, då de lämnat kontaktuppgifter till ”David”, och ”David” stämde även fysisk träff med två av männen, vilka båda dök upp på överenskommen plats men istället fick träffa en reporter från tidningen. 

RFSL:s syn på och arbete mot sexuella övergrepp
RFSL menar att sexuella övergrepp som begås av vuxna mot barn är särskilt allvarliga. I RFSL:s principprogram står följande om sexuella övergrepp:
”Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta övergrepp och uttryck för makt, inte sexualitet. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är särskilt allvarliga. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras.”

Vidare får en förtroendeposition inom RFSL aldrig användas som ett maktmedel för att utnyttja andra, varken sexuellt eller på annat vis. RFSL vidtar alltid åtgärder om det kommer till förbundets kännedom att en förtroendevald misstänks ha utnyttjat sin ställning för sexuell vinning, i synnerhet om det skulle röra sig om misstänkt eller konstaterat sexuellt övergrepp av minderårig. RFSL utgår från ett barnrättsperspektiv gällande misstanke om sexualbrott mot barn. Vid misstanke om att ett brott har begåtts ska en anmälan till polisen göras. Sedan många år har RFSL tillämpat en policy om att om det kommer till RFSL:s kännedom att en förtroendevald person är dömd för sexualbrott får den personen inte längre företräda RFSL. Sedan 2015 finns också en whistle blower-policy som föreskriver hur missförhållanden inom organisationen ska rapporteras och hur RFSL agerar på sådana inrapporterade uppgifter.

RFSL ser mycket allvarligt på att en person med förtroendeposition inom Stockholm Pride, enligt SvD:s reportage, tycks ha begått handlingar som, förutom att de är grovt klandervärda, sannolikt hade varit brottsliga om de riktats mot en verklig 14-åring. RFSL är medlemsorganisation i Stockholm Pride och har således ett visst ansvar för att Stockholm Pride har riktlinjer på plats för att kunna agera i en sådan här situation. RFSL kan konstatera att Stockholm Pride har upprättat en trygghetspolicy, har en visselblåsarlinje och en uppförandekod för alla sina volontärer. I det enskilda fallet har Stockholm Pride utförligt redovisat hur de hittills har agerat för att försöka identifiera den person som förekommer i SvD:s reportage och avskilja honom från sitt uppdrag i organisationen.

RFSL tar grooming, och andra sexuella övergrepp mot barn, på största allvar. Flera inslag i RFSL:s verksamhet ger stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp eller fungerar förebyggande och medvetandegörande. Förekomsten av sexuella övergrepp av män mot barn, vare sig det rör sig om övergrepp riktade mot unga flickor eller unga pojkar (cispersoner), eller mot unga transpersoner, måste ses som en form av patriarkalt våld. RFSL kan konstatera att patriarkala strukturer, där män anser sig själva överordnade och i vissa fall därmed fria att kunna utnyttja någon sexuellt, även finns inom hbtq-communityt. Det är exempelvis ett faktum att både ungdomar och vuxna blir sexuellt ofredade, vilket i vissa fall kan utgöra brott, på olika mötesplatser och att det finns ett behov av åtgärder för att möta detta.

Stöd RFSL kan ge till personer som utsatts för sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp:

  • RFSL Stödmottagning, och kuratorer anställda hos vissa av RFSL:s avdelningar, erbjuder stödsamtal och hjälp med att kontakta vård och med att polisanmäla.
  • Vid de testmottagningar för snabbtest av hiv som RFSL erbjuder finns beredskap att fånga upp och hänvisa vidare personer som har varit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande.
  • Inom RFSL Stockholms uppsökande hiv- och STD-preventiva och hälsofrämjande verksamhet Sexperterna, som bl.a. är närvarande på Qruiser, finns beredskap att fånga upp och hänvisa vidare personer som har varit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande. Tyvärr kan motsvarande närvaro som på Qruiser inte genomföras på Grindr, då Grindr inte släpper in hälsoarbetare på sin dejtingapp.
  • Inom RFSL:s asylarbete kan det framkomma att asylsökande tidigare drabbats av sexuellt utnyttjande eller att det finns ett pågående sexuellt utnyttjande, och även här finns beredskap att fånga upp och hänvisa vidare personer.

 Insatser inom RFSL som har inslag av att förebygga och medvetandegöra kring sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp:

  • RFSL:s avdelningar bedriver separatistiska och trygga mötesplatser på olika håll i landet för hbtq-ungdomar. RFSL Ungdom, RFSL:s ungdomsförbund, skapar också sådana trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar. Det finns dock ett stort behov av fler fysiska mötesplatser, i hela landet, för unga hbtq-personer
  • RFSL:s hiv-preventiva och hälsofrämjande arbete har ett betydande fokus på välmående och relationer mellan män som har sex med män. Sex och relationer mellan äldre och yngre och de ojämna maktförhållanden detta innebär lyfts exempelvis i Sexperternas dejtinghandbok, som tagits fram av RFSL Stockholm.
  • Vid de utbildningar RFSL genomför som handlar om våld i nära relationer och sexuellt våld så tas alltid unga hbtq-personers utsatthet för sexuella övergrepp upp. RFSL Stödmottagning har också pågående samarbeten i syfte att öka kunskapen om unga hbtq-personers utsatthet.
  • RFSL framhåller i kontakt med myndigheter, som Socialstyrelsen och polisen, vikten av att olika samhällsinstanser som har till uppgift att möta barn som varit utsatta för sexuella övergrepp har hbtq-kompetens. 

Fler insatser behövs
RFSL är medvetna om att mer skulle behöva göras internt för att medvetandegöra kring och förebygga sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Inom vårt eget arbete i organisationen skulle mer fokus behöva läggas på att tala om normer kring sex och dejtande inom hbtq-communityt. Ett pågående samtal behöver också föras inom RFSL kring att mäns våld i vissa fall handlar om sexuellt våld och utnyttjande av andra män och av transpersoner, inklusive övergrepp på minderåriga. ‘

Unga män och transpersoner osynliggörs tyvärr ofta i samhället när det talas om såväl sexuella övergrepp som våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. RFSL menar att det finns ett stort behov av riktade insatser, både i form av stödåtgärder och våldsförebyggande arbete, mot dessa grupper.

RFSL anordnar under Stockholm Pride temaeftermiddagen Trygga miljöer för barn och unga , om barn och ungas utsatthet diskuteras med fokus på hur hela samhället kan skapa en större trygghet för barn och unga i digitala såväl som fysiska miljöer..