RFSL släpper valrapport

RFSL

RFSL släpper idag, den 3 augusti, rapporten ”En kartläggning av riksdagens hbtq-politik”. Rapporten består dels av en kartläggning av hur riksdagen röstat i utvalda hbtq-frågor under den senaste mandatperioden, och dels av en kartläggning av vad våra riksdagskandidater tycker i viktiga hbtq-politiska frågor.

Rapporten visar, utifrån enkätsvar från riksdagskandidater, om partierna är positiva, negativa eller inte har tagit ställning i 15 aktuella hbtq-politiska frågor. Feministiskt initiativ är det parti vars riksdagskandidater svarar mest positivt på de frågor som ställts. Sverigedemokraterna utmärker sig tydligt som det sämsta partiet i hbtq-frågor.

Av de 284 kandidater som svarade på RFSL:s enkät har sex personer fått maxpoängen 24 poäng, vilket motsvarar 100 procent överensstämmelse med RFSL:s åsikter:

Isabel Enström (MP), Gotlands län
Thomas Hammarberg (S), Stockholm kommun
Lars Karlsson (L), Östergötlands län
Alice Bah Kuhnke (MP), Stockholms län
Magnus Manhammar (S), Blekinge län
Rikard Salander (MP), Jönköpings län

Rapporten kartlägger även riksdagens behandling av hbtq-frågor under de senaste fyra åren. Under mandatperioden 2014-2018 har flera viktiga hbtq-reformer genomförts. Bland annat har:
– alla diskrimineringsgrunder, inklusive sexuell läggning och könsidentitet, inbegripits i kravet om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen,
– ensamstående kvinnor givits möjlighet till assisterad befruktning inom svensk sjukvård, och
– könsidentitet och könsuttryck inbegripits i lagen om hets mot folkgrupp och i brottsbalkens straffskärpningsparagraf.

Därutöver har Sverige under mandatperioden, som första land i världen, tillerkänt de transpersoner som drabbats av tidigare krav i lagen om att vara steriliserad för att kunna få nytt juridiskt kön fastställt en rätt till skadestånd av staten.

Läs hela rapporten här