RFSL kommenterar regeringsbildningen

RFSL

Idag höll Ulf Kristersson pressträff och presenterade den politiska inriktningen för den nya regeringen, utifrån Tidöavtalet som är ett samarbetsavtal mellan M, KD, L och SD för de kommande fyra åren. RFSL oroas över att den nya regeringen planerar nedskärningar i biståndet och kraftiga skärpningar inom asyl- och migrationsområdet. Ett förbud mot omvändelseförsök är dock i sikte.

RFSL ser med oro på förslagen om minskat bistånd och en ökad risk för rättsosäkerhet kopplat till migration och asyl. Vi ser hur migranter misstänkliggörs och en fortsatt begränsning av asylrätten. RFSL undrar också var de fri- och rättighetsreformer de nya regeringspartierna benämnt som ett av sju prioriterade områden tog vägen? Större reformer för stärkta mänskliga rättigheter saknas helt i avtalet. Grundläggande mänskliga rättigheter, likabehandling och rättssäkerhet måste garanteras av en kommande regering. Ulf Kristersson vill “samla, inte splittra”, men det vi ser är att den nya politiken istället riskerar göra tvärtom.

Tidöavtalet har nu presenterats och med det en inriktning för en ny regering. RFSL kommer fortsätta att bedriva påverkansarbete för mänskliga rättigheter, mot rasism och för en förbättrad situation för hbtqi-personer i Sverige och världen. Vi kommer fortsätta driva på tills vi har en ny könstillhörighetslag, en rättssäker asylpolitik för hbtqi-personer, ett förbud mot omvändelseförsök och tills alla familjer, oavsett hur de ser ut, behandlas lika.

Bistånd

RFSL har tack vare svenskt bistånd kunnat stötta hbtqi-organisering i länder där hbtqi-personer blir förföljda och är under ständigt hot, i att kunna påverka sin situation. Tidöavtalet anger att biståndet ska inriktas för att minska migration och öka återvändande/återvandring. Samtidigt har regeringspartierna kommunicerat att målet om att en procent av BNI (bruttonationalinkomsten) ska gå till bistånd ska avskaffas och att den nya nivån istället ska vara 0,85 procent. Vi ser med stor oro på vad den nya regeringens politik med ett slopat enprocentsmål och minskat bistånd kan innebära för det det oerhört viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i världen. En sådan politik drabbar de fattigaste och mest marginaliserade människorna, däribland hbtqi-personer.

Asyl

En rad försämringar av asylsökandes möjligheter att få skydd i Sverige har också presenterats. Antalet kvotflyktingar ska minskas kraftigt från 6400 till 900 per år. Det anges att hbtq-personer ska prioriteras bland dessa 900. Det är bra, men verkligen en klen tröst när många förslag bryter mot grundläggande rättsprinciper. Ett sådant exempel är att redan beviljade permanenta uppehållstillstånd ska kunna tidsbegränsas retroaktivt.

Förslaget om att förlänga eller helt avskaffa preskriptionstiden för avslagsbeslut i asylärenden skulle vara helt förödande för hbtqi-asylsökande. Flera rättsutredningar visar att hbtqi-asylsökande systematiskt får avslag på juridiskt otillåtna grunder och utvisas till länder där de förföljs, torteras och avrättas. Detta trots att de har rätt till skydd. Att återvända är inte ett alternativ för dem. Därför är möjligheten till förnyad asylprövning helt avgörande för att överleva, så att det tidigare felaktiga avslagsbeslutet kan korrigeras till det uppehållstillstånd de har rätt till.

Förslaget om att tillföra fler länder till Migrationsverkets lista över “säkra” ursprungsländer skulle också drabba hbtqi-asylsökande mycket hårt. Redan idag vet vi att flera av de länder som idag finns bland så kallade säkra länder inte alls är säkra. Att dessutom överväga att flytta ansvaret för listan till Regeringskansliet är mycket oroande, då det riskerar att göra det hela till en politisk bedömning istället för baserat på aktuell information om landet när det gäller exempelvis hbtqi-personers situation.

Förbud av omvändelseförsök

RFSL välkomnar att lagändringar om ett förbud mot omvändelseterapi ska utredas. Samtidigt måste det understrykas att ett sådant förbud otvetydigt måste omfatta försök till omvändelse oavsett om det gäller sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Förbudet måste gälla alla försök till omvändelse. Det får inte utgå ifrån att omvändelseförsök enbart sker inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck.
Dock ställer sig RFSL oavsett positiva till det förstärkta stöd och rättsliga skydd som föreslås för den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Psykisk hälsa

RFSL ser positivt på att en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention ska tas fram. Samtidigt ser vi hur regeringens politik också riskerar att öka den psykiska ohälsan hos bland annat asylsökande.