Oberoende experttjänst skyddas i FN

RFSL

Seger idag när oberoende experttjänst inom SOGI skyddas i FN:s generalförsamling.

I FN:s generalförsamling försökte en grupp afrikanska länder idag att förhindra det vidare arbetet med FN:s första oberoende expert för skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet (SOGI). Den oberoende expertrollen skapades genom en resolution i FN:s råd för de mänskliga rättigheternas i juni detta år, och experten skulle börja sitt arbete i november. Det här är det andraförsöket att förhindra den oberoende experten från att fullfölja sitt arbete, efter ett misslyckat försök i FN:s tredje utskott i november.

Micah

– Dagens seger är mycket viktig för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen visade att frågor som rör hbtqi-personer hör hemma i FN-systemet. FN:s medlemsstater bekräftade det historiska beslut som togs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni om att tillsätta den oberoende experten på hbtqi-frågor, Micah Grzywnowicz, internationell sakkunnig på RFSL.

Resolutionen i FN:s tredje utskott bordlades av Botswana på uppdrag av en grupp afrikanska länder som ett svar på FN:s råd för de mänskliga rättigheternas årliga rapport. De fokuserade särskilt på den oberoende experten i SOGI och krävde att hans arbete skulle stoppas.

Trots omfattande rättsvetenskap, som definierar sexuell läggning och könsidentitet i internationell lagstiftning som mänskliga rättigheter, satte sig de afrikanska länderna emot lagenligheten i skapandet av mandatet. De hävdade att sexuell läggning och könsidentitet inte är universellt accepterade som tillhörande de mänskliga rättigheterna. Resolutionen yrkade på ett ”uppskov” av mandatet tills dess konsensus kunde nås gällande definitionen av SOGI och de rättsliga grunder på vilka mandatet skapats. I en snäv omröstning, som initierats av åtta latinamerikanska länder, togs paragrafen som yrkade på ett uppskjutande av expertens arbete bort, och mandatet bevarades.

– Det tredje utskottet underströk behovet av att behålla integriteten hos rådet för mänskliga rättigheter och blockerade ett försök att försök att underminera hela FN:s system för mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och länder kan inte tillåtas att välja vilka mänskliga rättigheter de vill respektera och vilka de vill bortse ifrån, fortsätter Micah Grzywnowicz

Med argumentet att den snäva omröstningen i det tredje utskottet visar en delning i ställningstagandet till frågor som rör SOGI lade samma afrikanska grupp, den här gången ledd av Burkina Faso, fram en ändrad resolution under generalförsamlingens plenum idag. Ändringen yrkade på att skjuta upp arbetet med den oberoende experten ”för att få tid för ytterligare överläggningar för att fastställa den juridiska bas som experten utgår ifrån”.

voting result

voting result 2

Den afrikanska gruppen för också fram bilden av att alla afrikanska länder är emot mandatet och emot hbtqi-personers rättigheter. Men över tio länder i Afrika, inklusive Sydafrika, röstade för det oberoende expert-mandatet, vilket visar att så inte är fallet. Det är tydligt att avsikten inte är att finna vägar för dialog, utan snarare att stoppa mandatet helt. Inför omröstningen vädjade gruppen afrikanska stater, anti-homosexualitetsfamiljeorganisationer liksom Vatikanen till stater att stödja ändringsförslaget och rösta för att kompromettera den oberoende expertens ställning.

Länder som röstade för mandatet, liksom grupper från civilsamhället från hela världen stöttade SOGI-mandatet. Ett uttalande undertecknat av 870 grupper från civilsamhället från 157 olika länder underströk behovet av en expert och nämnde fortsatt och riktat våld och diskriminering mot hbtqi-personer liksom behovet av att skydda integriteten och auktoriteten hos FN:s råd för de mänskliga rättigheterna.

Frida Sandegård

– Detta är en viktig seger för hbtqi-personer globalt, men framför allt nationellt. Den oberoende SOGI-experten kommer att arbeta med lokala organisationer för att dokumentera och adressera våld och diskriminering grundat på sexuell läggning och könsidentitet, och se till att detta uppmärksammas internationellt. Vi har en inflytelserik allierad på vår sida, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

Dagens vinst över den fientliga förändringen var knapp men hade stort inflytande. Resultatet av omröstningen blev 84 mot, 77 röster för och 16 lade ned sina röster. Den oberoende SOGI-experten kommer att fortsätta sitt arbete i att dokumentera överträdelser i mänskliga rättigheter för hbtqi-personer globalt.

un-flag