Ny asyllag negativ för skyddsbehövande hbtqi-personer

RFSLFoto: Omer Unlu/Pexels

RFSL är djupt bekymrade över de negativa konsekvenser för skyddsbehövande hbtqi-personer som den nya asyllagstiftning riksdagen fattade beslut om under tisdagen kommer att få. RFSL beklagar också att riksdagen inte kunde enas kring beslut om att göra en översyn av rättssäkerheten i asylprocessen.

– Vi är djupt bekymrade över de negativa konsekvenser för skyddsbehövande hbtqi-personer och andra grupper som lagändringarna kommer att få, med ökade svårigheter att bli en del av samhällsgemenskapen, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios och fortsätter:

– Vi är samtidigt lättade över att de ännu strängare regler för permanent uppehållstillstånd och för försörjningskrav vid anhöriginvandring som M, SD, KD och L föreslagit inte röstades igenom.

Det beslut om en skärpt migrationspolitik som riksdagen nu fattat innebär bland annat:
• Att ett uppehållstillstånd kommer vara tidsbegränsat vid asyl i Sverige.
• Att permanent uppehållstillstånd kommer kunna beviljas först efter tre år om ett krav på att kunna försörja sig själv är uppfyllt.
• Att även svenska och samhällskunskap kommer bli krav för permanent uppehållstillstånd.
• Att försörjningskrav i vissa fall ställs upp vid anhöriginvandring.

Möjlighet till uppehållstillstånd av humanitära skäl (särskilt ömmande omständigheter) återinförs i den nya lagen både för vuxna och för barn, och en hbtqi-flykting som beviljats asyl ges fortsatt rätt att återförenas med en partner i Sverige även om paret inte haft möjlighet att leva tillsammans som sambor i hemlandet.

RFSL menar att permanenta uppehållstillstånd borde vara huvudregel vid asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd förutsätter att asylsökandes skyddsbehov är tillfälliga och övergående, vilket sällan är fallet för hbtqi-flyktingar. All tillgänglig kunskap visar att ett permanent uppehållstillstånd leder till en förbättrad integration för individen samt skapar trygghet, till skillnad från ett tillfälligt uppehållstillstånd som leder till långvarig osäkerhet inför framtiden. Ett försörjningskrav för att kunna få permanent uppehållstillstånd kommer att leda till förstärkt stress och försämrad psykisk hälsa, vilket inte underlättar för individer att kunna fungera i det svenska samhället.

RFSL beklagar också djupt att riksdagen inte önskar göra någon översyn av rättssäkerheten i asylprocessen. Endast C, V och KD ställde sig bakom en utredning om åtgärder för förbättrad rättssäkerhet. RFSL publicerade under förra året en omfattande rättsutredning om migrationsmyndigheternas utredning, prövning och bedömning av hbtqi-personers asylskäl. Utredningen, som granskade över 2 000 enskilda beslut och domar i hbtqi-asylärenden, visade att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i hbtqi-asylärenden systematiskt gör felaktiga bedömningar och tillämpar otillåtna avslagsmotiveringar i strid med svensk och internationell rätt. Rättsosäkerheten är utbredd i hbtqi-asylärenden och skyddsbehövande hbtqi-asylsökande nekas systematiskt skydd för att istället utvisas till länder där de riskerar förföljelse.

– Rättsosäkerheten i asylprocessen för hbtqi-personer leder till utvisningar av människor på flykt som har ett skyddsbehov. Sverige lever inte upp till lagstadgade krav på förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen, vilket gör att hbtqi-flyktingar, en av de mest utsatta grupperna av asylsökande, systematiskt får sin rätt till asyl kränkt av svenska myndigheter, säger Deidre Palacios.