Likabehandling av alla gifta par i sikte

RFSL

Regeringen föreslår idag en föräldraskapspresumtion som gäller alla gifta par. Lagförslaget innebär att den som är gift med någon som föder barn automatiskt kommer att bli barnets förälder, oavsett kön. RFSL har drivit denna fråga länge och välkomnar förslaget.

Nu finns en faderskapspresumtion där män i olikkönade äktenskap (där ingen har ändrat sitt juridiska kön) automatiskt registreras som far till ett nyfött barn. Samma regler har inte gällt för gifta samkönade par eller par där någon eller båda ändrat juridiskt kön.

– RFSL har länge krävt en föräldraskapspresumtion som behandlar alla gifta par lika. Det här är en seger vi kommer att fira stort när förslaget klubbas av riksdagen, säger Frank Berglund, RFSL:s vice förbundsordförande.

I förslaget ingår också att ogifta föräldrar ska kunna bekräfta ett föräldraskap elektroniskt. Förslaget skulle innebära att färre ogifta par skulle behöva uppsöka socialtjänsten i sin kommun för att fastställa föräldraskap.

Lagförslaget utgår från dagens lagstiftning, där det finns hävanderegler som innebär att ett presumerat föräldraskap kan ogiltigförklaras om barnet kommit till via heminsemination eller assisterad befruktning i utlandet med okänd donator. Samma regler föreslås nu gälla för alla gifta par.

– Hbtqi-par får oftare barn genom insemination. Därför riskerar hävandereglerna att slå extra hårt mot regnbågsfamiljer. Det riskerar att försätta barn i rättsligt osäkra situationer där de förlorar en juridisk förälder. Den delen behöver vi komma till bukt med, avslutar Frank Berglund.

Regeringen skickar nu förslaget till lagrådet, som kommer att utvärdera lagförslaget juridiskt. En proposition väntas senare i vår och en ny lag kan börja gälla den 1 januari 2022.