Läget i Europa för hbtq-rättigheter i Annual Review

RFSL

ILGA Europa har presenterat sin årliga Annual Review. Rapporten beskriver läget för hbtq-personers mänskliga rättigheter i Europa. RFSL konstaterar att ingen av de rekommendationer ILGA Europa gav Sverige i sin förra Annual Review har uppfyllts.

ILGA Europas Annual Review 2019 visar att säkerheten för hbtq-aktivister på flera håll i Europa har försämrats och risken att utsättas för våld har ökat. Från flera länder rapporteras angrepp på hbtq-personers yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. 2018 innebar samtidigt ett stort steg framåt för den fria rörligheten inom EU för samkönade par, när EU-domstolen i ett banbrytande domslut (det s.k. Coman-fallet) slog fast att begreppet “make/maka” i rörlighetsdirektivet inbegriper en partner av samma kön. Det innebär att inget EU-land längre kan behandla olikkönade och samkönade par olika när dessa önskar utöva sin rätt till fri rörlighet inom EU.

I landrapporten om Sverige konstateras bl.a. att skyddet för transpersoner förstärktes under 2018, genom att det från den 1 januari 2019 blev straffbart att hetsa på grund av könsidentitet och könsuttryck. Transpersoner fick även ett förstärkt skydd genom att brottsbalkens straffskärpningsparagraf nu uttryckligen inbegriper brott som begåtts på grund av offrets könsidentitet eller könsuttryck.

Sverige har dock inte levt upp till någon av de tre rekommendationer ILGA Europa gav i sin förra Annual Review. ILGA Europa rekommenderade 2018 Sverige att:
– införa en ny könstillhörighetslag, där rätten att ändra sitt juridiska kön baseras på självidentifikation och inga krav längre ställs på medicinsk diagnos.
– förbjuda medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på omyndiga intersexpersoner.
– reformera lagar och regler på asylområdet så de ger ett heltäckande skydd för personer som flytt av rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könskarakteristika.

Trots upprepade löften från regeringen om en reformerad könstillhörighetslag, där ändring av juridiskt kön ska kunna ske genom ett enkelt administrativt förfarande och även personer under 18 år ska kunna ändra juridiskt kön, har ännu inget lagförslag presenterats. RFSL har besviket kunnat konstatera att regeringen inte, enligt sin propositionsförteckning, kommer att överlämna någon proposition i frågan heller under våren 2019. Det innebär att en ny könstillhörighetslag kommer dröja minst ett år till. Inte heller har några initiativ tagits under året för att åtgärda problemen kring asyllagstiftningen och intersexpersoners rättigheter.

– ILGA Europa har rätt i att könstillhörighetslagen behöver uppdateras snarast. Det är obegripligt att regeringen väljer att dra ut på processen, då livet skulle bli så mycket enklare för transpersoner i Sverige med en ny lagstiftning, säger RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne.

 

ILGA = International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association