Uppdatering: Åtgärdsplan utifrån resultat av kartläggning

RFSL

RFSL har nu tagit emot resultatet från den kartläggning som gjorts med anledning av tf förbundsordförandes avgång. Utifrån den har en åtgärdsplan tagits fram, bland annat i syfte att skapa goda förutsättningar för den nya förbundsstyrelse som väljs vid kongressen 11-13:e maj.

Fredagen den 13 april 2018 meddelade RFSL:s tf. förbundsordförande Magnus Kolsjö att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan då han dels uppger sig ha blivit utsatt för mobbning från delar av förbundsstyrelsen och dels för att valberedningen nominerat vissa av dessa personer till nästa års förbundsstyrelse.

Det här är uppgifter som RFSL ser mycket allvarligt på. Vi verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt och valde att vidta åtgärder för att se om RFSL:s värdegrund har efterlevts. RFSL anlitade en extern, oberoende part för att i ett första skede ta reda på vad som hänt och utifrån det avgöra vad nästa steg blir. Kartläggningen inklusive analys och rekommendationer utfördes 16-27 april 2018 och baserar sig på telefonintervjuer med första part och primära källor.

En av slutsatserna från kartläggningen är att det råder samstämmighet kring att styrelsearbetet har präglats av ett bristande arbetsklimat, konflikter och dysfunktionalitet. Många har mått dåligt under denna mandatperiod. Det saknas rutiner, eller så följs inte rutinerna, för hur styrelsen ska arbeta och bete sig mot varandra och andra, samt kommunicera. Det saknas också riktlinjer för att hantera anklagelser om mobbning inom förbundsstyrelsen.

Det har funnits ideologiska motsättningar, som har varit svåra att överbrygga. Konflikt har uppstått kring organisationens mål och riktning.

Åtgärdsplan

Utifrån kartläggningen och revisorernas rekommendationer har RFSL:s förbundsstyrelse via sitt verkställande utskott vidtagit följande åtgärder och beslut:

  • Att beställa en styrelseutbildning för den nya förbundsstyrelsen som grundligt och utförligt sätter rutiner för hur styrelsen ska arbeta och bete sig mot varandra och andra, samt kommunicera med varandra, med kansliet och omvärlden.
  • Att tillhandahålla coachning från en extern part som följer styrelsens arbete nära i 6-7 månader.
  • Att ta fram rutiner kring hur anklagelser om mobbning inom förbundsstyrelsen ska hanteras.
  • Förbundsstyrelsen, inkluderat de ledamöter som avgått under året, har erbjudits externt professionellt samtalsstöd.

En djupare mobbningsutredning har efterfrågats av deltagare i kartläggningen. Samtidigt menar revisorerna efter att ha tagit del av kartläggningen i sin helhet, att resultaten från denna är tillräckligt tydliga och att en fortsatt utredning inte är motiverad. Verkställande utskottet har valt att följa revisorernas rekommendation i detta.

Tf vice ordförande Deidre Palacios leder styrelsearbetet fram till kongressen den 11-13 maj 2018 då en ny förbundsstyrelse för RFSL väljs.

Publicerad 2018-04-17. Uppdaterad 2018-05-04.