Försämrat läge för hbtq-flyktingar

RFSL

Migrationsverket anser sig numera kunna skicka tillbaka många asylsökande hbtq-personer till så kallade "säkra länder". Länderna är dock inte säkra, annat än i teorin, och återvändande innebär att många hbtq-personer riskerar sina liv. Enligt RFSL:s valrapport 2018 finns det ett område där riksdagen under de senaste fyra åren försvårat situationen för hbtq-personer: migrationspolitiken. De hbtq-personer som idag söker asyl i Sverige har fått det betydligt svårare.

– Hbtq-personer som flyr undan förföljelse har rätt till asyl i Sverige då förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet betraktas som asylskäl. Trots det ser vi hur hbtq-personer skickas tillbaka till länder där deras liv är i direkt fara, säger RFSL:s vice förbundsordförande Deidre Palacios.

Sedan den tillfälliga asyllagstiftningen infördes 2016 har det blivit svårare för hbtq-personer på flykt att beviljas asyl. Bland annat för att kategorin “övriga skyddsbehövande” har tagits bort. Sedan lagen infördes har RFSL sett en ökning av antalet avslag och avvisningar till länder där hbtq-personer förföljs och riskerar tortyr. Migrationsverket har tidigare gjort egna kvalitetsuppföljningar av hbtq-ärenden som visat att en tredjedel av besluten är av bristande kvalitet. Asylsökande personer tvingas bl.a. svara på frågor för att göra sin hbtq-identitet trovärdig. Dessa frågor är formulerade utifrån västerländskt stereotypa och heteronormativa föreställningar om vad en homosexuell eller bisexuell person eller en transperson är.

– Tänk dig själv att ha levt under förtryck, kommit hit och äntligen vågat komma ut. Då blir du anklagad för att inte ha gjort det i tid eller inte ha gjort det på rätt sätt. Det här är människor som lever med ett akut hot om våld. Det är under all kritik att Migrationsverkets bedömningar är så godtyckliga som de är idag, säger Deidre Palacios.

De tillfälliga begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som gäller under tre år, innebär: 
– att de asylsökande (utom kvotflyktingar) som beviljas uppehållstillstånd enbart får tillfälligt uppehållstillstånd utfärdat,
– att rätten till anhöriginvandring begränsas,
– att det inte längre är möjligt att bevilja uppehållstillstånd till övrig skyddsbehövande, och
– att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter endast kan beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en person..

Dessa begränsningar innebär sammantaget att möjligheten i praktiken att erhålla asyl i Sverige på grund av förföljelse grundad på sexuell läggning eller könsidentitet kringskurits betydligt. I RFSL:s valrapport 2018 har 66,9 procent av de 284 riksdagskandidater som besvarat RFSL:s valenkät svarat att de anser att den tillfälliga asyllagstiftningen ska avskaffas. RFSL anser att den tillfälliga asyllagstiftningen bör avskaffas, då den bl.a. gör att skyddsbehövande hbtq-personer ges försämrade förutsättningar att beviljas asyl.