Äldre hbtqi-personer tar plats

RFSL

Seniora hbtqi-personers utsatthet och ofrivilliga ensamhet har länge varit ett eftersatt område. Förutom att skapa nya mötesplatser för hbtqi-seniorer genomför RFSL just nu en kartläggning av seniora hbtqi-personers upplevelse av ofrivillig ensamhet. 

RFSL driver just nu ett seniorprojekt för att utveckla arbetet för och med gruppen äldre än 60 år inom hbtqi-communityt. Projektet drivs med stöd från Socialstyrelsen, som delar ut statsbidrag till initiativ inom civila samhället för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre. Projektet har hittills främst riktat sig till RFSL-avdelningar som är intresserade av att starta upp social verksamhet för hbtqi-seniorer och på att samla in kunskap om vilka behov, utmaningar och önskemål som finns inom gruppen. I projektet ingår en enkätundersökning, vars syfte är att ta reda på mer om upplevelsen av ofrivillig ensamhet inom gruppen hbtqi-personer över 60 och vilken betydelse det har att kunna vara öppen eller ha en gemenskap med andra hbtqi-personer. Det går att besvara enkäten fram till den 31 december.

– Vi äldre hbtqi-personer kan ha svårt att vara öppna på grund av de erfarenheter vi har och därför blir vi mer ensamma och isolerade. Att många upplever isolering och ofrivillig ensamhet visar att den här gruppen verkligen skulle behöva mer kontakt med andra hbtqi-personer. Det svåra är att man kanske inte alltid vet vart man ska vända sig, säger Pell-Uno Larsson som är sammankallande i RFSL:s medlemsnätverk för seniorfrågor och även ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse

I Borås hölls en träff i november för seniora hbtqi-personer och den 13 december hölls i Stockholm ett seniormöte, till vilket seniora medlemmar från hela landet samlades för att prata om hur RFSL framöver ska bedriva verksamhet för hbtqi-personer över 60 år. Ett flertal kommande träffar är planerade att hållas runt om i landet.

– Att RFSL har fått projektmedel från Socialstyrelsen möjliggör att vi kan jobba aktivt för att involvera en grupp i vårt community som inte fångas upp av vår befintliga verksamhet i samma utsträckning som yngre personer, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.