Agera för en ny translag!

RFSL

Tillsammans med Amnesty ger nu RFSL och RFSL Ungdom dig möjlighet att enkelt vända dig till beslutsfattare och kräva att en ny könstillhörighetslag ska utgå från individens självbestämmande. Detta inför att regeringen inom kort ska presentera ett lagförslag om en ny könstillhörighetslag. Det är fortfarande oklart om ändring av juridiskt kön i detta förslag kommer föreslås bli helt upp till individen själv, eller om det även fortsatt kommer ingå någon slags prövning av könsidentiteten.

Amnesty, RFSL och RFSL Ungdoms kampanjsida, genom vilken det går att mejla utvalda beslutsfattare, hittar du här.

Sverige är det enda landet i Norden som ännu inte har en könstillhörighetslag som utgår från individens självbestämmande. Idag krävs en lång medicinsk utredning för att individen ska få ändra juridiskt kön, något som kränker individens rätt att själv bestämma sitt juridiska kön. Utan ett juridiskt kön som överensstämmer med en persons könsidentitet begränsas många transpersoner i sin vardag. Det kan handla om svårigheter att hämta ut paket från posten, om rädsla att visa identitetshandlingar och om risk för hot, våld och trakasserier, exempelvis vid resor.

Efter många års utredning och politisk tvekan kommer regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen om en ny könstillhörighetslag. I förslaget kommer ingå att den nuvarande lagen delas upp i två: en som reglerar ändring av det juridiska könet och en som reglerar tillgång till könsbekräftande underlivskirurgi. Genom att separera den medicinska processen från den juridiska kan administrativ börda därmed avlägsnas från den könsbekräftande vården, så att den istället kan fokusera på att ge god vård.

Det är däremot oklart om det i förslaget kommer ingå att en person helt på egen hand, bara genom att skicka in en enkel ansökan, ska kunna ändra sitt juridiska kön. Om det  även i fortsättningen kommer att krävas viss utredning, följt av ett myndighetsbeslut, för att ändra juridiskt kön kommer processen även i framtiden bli tidskrävande och ta delar av vårdens resurser i anspråk. RFSL och RFSL Ungdom anser att alla människor har rätt att själva bestämma sitt juridiska kön. Oavsett om man som transperson vill, kan eller behöver genomgå könsbekräftande vård, inklusive kirurgi, ska den som vill kunna ändra sitt kön i folkbokföringen. Att ändra juridiskt kön bör bli en enkel, administrativ process som utgår från självbestämmande och som är frikopplad från medicinsk vård. Förutom att sådan lagstiftning redan finns i flera andra länder har FN:s människorättskontor, OHCHR, uppmanat länder att alltid utfärda personbevis som speglar individens självupplevda könstillhörighet. Vidare antog Europarådet 2015 en resolution om att varje medlemsstat bör tillse att transpersoner ska ges tillgång till nytt juridisk kön genom en enkel och transparent process baserad på självbestämmande.

– En modern könstillhörighetslag grundad i självbestämmande är en fråga som rör transpersoners grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel rätten till privatliv och rätten till hälsa. Vi arbetar just nu varje dag med att informera beslutsfattare om vikten av en ny lag, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Elias Fjellander.

– Vi kommer med all kraft driva frågan så länge det behövs, fram till dess att vi ser till att transpersoners självklara rättigheter tillgodoses, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

Samarbetet med Amnesty gör det nu möjligt för dig att vända dig direkt till beslutsfattare med krav på självbestämmande i en ny könstillhörighetslag. Kampanjen pågår fram till den 2 mars