Stor psykisk ohälsa, riskbruk och ökad dödlighet

RFSLFoto: Mathilda Piehl

I dag presenterar Socialstyrelsen en studie som visar på ökad psykisk ohälsa, samt riskbruk bland personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Studien visar även på ökad dödlighet.

Sedan början på 90-talet har det genomförts ett flertal studier om homo- och bisexuellas levnadsvillkor. På senare år har även studier gjorts av transpersoners hälsa och levnadsvillkor. De som handlat om homo- och bisexuella personer har alla visat på en tydlig trend – högre grad av psykisk ohälsa än i befolkningen i stort, ökad förekomst av riskbruk av alkohol och droger, samt en ökad risk för självmord.

Genom att hämta uppgifter från Statistiska centralbyråns register över olik- och samkönade partnerskap, och samköra uppgifterna med Socialstyrelsens diagnosregister har Socialstyrelsen nu undersökt skillnader i ohälsa i Sverige. Rapporten som i dag publiceras, visar på en förhöjd stressrelaterad psykisk ohälsa bland samkönade par och bekräftar därmed resultat från tidigare studier.

“Riktade insatser krävs”

– Det här ger stöd åt att riktade insatser krävs, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för RFSL.

Ohälsan dubbelt så hög bland män i en samkönad relation

Rapporten visar att risken för depression eller ångest är dubbelt så hög bland män som lever i en samkönad relation jämfört med män som är gifta med en kvinna. Även kvinnor i samkönade relationer har en ökad risk för dessa diagnoser. RFSL har under flera år försökt förmå regeringen och olika myndigheter att säkerställa riktade insatser mot hbtq-personer för att förebygga psykisk ohälsa och självmord.

För att uppnå förändring krävs att förebyggande insatser riktas specifikt till homo- och bisexuella personer vad gäller såväl suicidprevention som psykosocialt stöd och stöd för att komma ifrån ett beroende.

– Vården måste också bli bättre på att fånga upp och behandla de som redan lider av psykisk ohälsa, riskbruk och beroende. För att detta ska ske krävs strategiska insatser som satsar specifikt på gruppen och deras behov, säger Christian Antoni Mollerup, vice förbundsordförande i RFSL.

Riskbruk och beroende

Rapporten visar även att män och kvinnor i samkönade relationer använder mer psykofarmaka, vilket ter sig adekvat i förhållande till den ökade sjukdomsbördan i gruppen. Att kvinnor i samkönade äktenskap har en lägre användning av läkemedel än män i samkönade äktenskap, samtidigt som kvinnorna har en ökad förekomst av riskbruk och beroende kan tyda på att de tar till alkohol och droger för att döva psykisk ohälsa istället för att söka medicinsk hjälp.

Ett annat allvarligt fynd är att kvinnor i samkönade äktenskap har en tre gånger högre risk för beroende eller riskbruk jämfört med kvinnor i olikkönade äktenskap. Riskbruket eller beroendet var framförallt av alkohol. För unga kvinnor i ett samkönat äktenskap var risken för beroende eller riskbruk hela sju gånger högre än bland kvinnor i olikkönade äktenskap.

Hbtq-gruppen saknas i förebyggande insatser

Den nionde februari publicerade regeringen skrivelsen, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020. RFSL har under en lång tid uppmärksammat beslutsfattare om vikten av att bland annat homo- och bisexuella personers särskilda utsatthet vad avser riskbruk inkluderas i handlingsplanen tillsammans med konkreta förebyggande insatser. Vid publiceringen av regeringens skrivelse kunde RFSL tyvärr konstatera att detta inte fanns med överhuvudtaget i den nu fastlagda handlingsplanens insatser och åtgärder.

– Resultaten från Socialstyrelsens rapport bekräftar tidigare studier som visar på att överkonsumtion av alkohol kan vara ett sätt att hantera stress till följd av diskriminering och utanförskap. Men vi kan tyvärr konstatera att regeringen förbisett våra önskemål om tydliga åtgärder för att reducera vår målgrupps riskbruk, säger Christian Antoni Möllerop.

Ökad dödlighet

Ett av rapportens allvarligaste fynd är överdödlighet bland personer som lever i ett samkönat äktenskap jämfört med de som är gifta med någon av annat kön. Bland personer i samkönade äktenskap fanns en ökad förtidig dödlighet (både död i somatiska sjukdomar eller självmord), särskilt bland män. Självmord var också vanligare bland kvinnor i samkönade äktenskap än bland kvinnor i olikkönade äktenskap.

Bland männen var förekomsten av självmord högst bland män som hade varit i både ett olik- och ett samkönat äktenskap.

“Det är tragiskt att vi i Sverige kan se dessa tydliga tecken på utsatthet och samhällets oförmåga att skydda hela befolkningen på lika villkor.”

– Det är tragiskt att vi i Sverige kan se dessa tydliga tecken på utsatthet och samhällets oförmåga att skydda hela befolkningen på lika villkor. Socialstyrelsens djupdykning i tillgängliga register är ett tragiskt vittnesmål om djup ohälsa som drabbar människor som lever med någon av samma kön i högre grad än andra, och i många fall leder till en för tidig död. Olika regeringar och myndigheter har ignorerat ohälsan inom gruppen i årtionden, och det är dags att myndigheter och beslutsfattare axlar ansvaret för att åstadkomma förändring. Riktade insatser behövs, avslutar Christian Antoni Möllerop.