Förskola och barnomsorg

Equal-projektet

Homo- och bisexuella i omsorgen

Allmänt
Projektet Homo- och bisexuella i Omsorgen var ett projekt inom EQUAL-programmet, ett EU-program som i Sverige administreras av Svenska ESF-rådet. Verksamheten i fas 2, den s.k. genomförandefasen, pågick från maj 2002 och projektverksamheten avslutades i mars 2006.

Projektet har haft verksamhet i Sverige, och dessutom deltagit i ett transnationellt samarbete med projekt från Nederländerna och Finland.

En referensgrupp, där bland annat HomO (Ombudsmannen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning), finns representerad, har fungerat som en resurs för projektet. För utvärdering av verksamheten svarar Carina Bildt på

Arbetslivsinstitutet.


I det internationella samarbetet, "EQUAL Sexualities at Work", har följande fyra Equal-projekt samverkat:
- "Homo- och bisexuella i omsorgen" (Sverige)
- "Normgivande mångfald" (Sverige)
- "Sexual and Gender Minorities at Work" (Finland)
- "Enabling Safety for LesBiGay Teachers" (Nederländerna)

Partners i Utvecklingspartnerskapet
Kommunal
Landsorganisationen (LO)
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
SKTFSammanfattning
”Homo- och bisexuella i Omsorgen” har arbetat för att öka kunskapen om homo- och bisexualitet på arbetsplatserna och ändra negativa attityder till positiva. Projektområdet har i första hand varit kommunala verksamheter, där den kommunala äldreomsorgen och barnomsorgen/förskolan står i fokus.

Erfarenheterna har visat att homo- och bisexuella allt för ofta osynliggörs, ifrågasätts och tvingas in i ett utanförskap på sina arbetsplatser. Ofta sker det på ett för arbetskamraterna omedvetet sätt. Att tvingas hemlighålla sin sexuella läggning på arbetsplatsen medför en livslång stress som påverkar både privatlivet och arbetslivet. Därför är det viktigt både för den enskilde, och för arbetsmarknadens parter att var och en som vill det kan vara öppen med sin homosexualitet eller bisexualitet på jobbet.

Äldreomsorgen
Jag tror att man får ökad förståelse för människors olikheter och problem om man kan prata mer öppet med varandra.


Genom riktade informations- och utbildningsinsatser, i samverkan mellan Utvecklingspartnerskapets parter, strävar vi efter att de mönster som osynliggör homo- och bisexuella. Många olika faktorer spelar in, och har betydelse för hur nya utbildningsverktyg ska se ut. Hur påverkar exempelvis information som ges till delar av arbetsgruppen hela arbetsplatsen - kommer sådan information att leda till någon förändring i attityder gentemot homo- och bisexuella? Upplever homo- och bisexuella sin situation annorlunda än heterosexuella, och vad beror det i så fall på?

Vilka ytterligare faktorer (kön, ålder, etnicitet, funktionshinder osv) påverkar upplevelsen?

För att förstå vilka strukturer och system som påverkar attityder och diskrimineringsgrunder gentemot homo- och bisexuella krävs mer forskning än vad som tidigare funnits tillgängligt idag. Projektet samarbetade därför med myndigheter, forskningsinstitutioner och andra organisationer för att genomföra forskning och attitydundersökningar. Resultaten utgör en viktig kunskapskälla i vårt arbete med att utveckla nya, effektiva metoder och utbildningsverktyg för vår attitydpåverkan.

Alla parter på arbetsmarknaden har en gemensam skyldighet att motverka diskriminering och att arbeta för det öppna samtalets möjlighet. Genom vårt projektarbete har vi tagit första steget mot att synliggöra den idag osynliggjorda gruppen homo- och bisexuella. Därmed har vi inlett ett viktigt arbete: att göra en icke-fråga till en fråga.


Kontaktpersoner

Anette Sjödin, RFSL, koordinator
E-mail:

Berit Göthberg, LO
E-mail:

Yvonne Ahlström, SKTF
E-mail:

Åke Lundström, Kommunal
E-mail:

Gunnar Svensson, Integratia Konsult
transnationell koordinator
E-mail:


Homo- och bisexuella i omsorgen